Oprócz dotacji ze środków unijnych przedsiębiorstwa mogą starać się o środki z funduszy krajowych w formie ulgi podatkowej lub dotacji pieniężnej.
Dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej to nie jedyna droga do uzyskania środków na rozwój. Do dyspozycji w roku bieżącym są również instrumenty finansowane z funduszy krajowych. Częściej przybierają one formę ulgi podatkowej niż bardziej atrakcyjnej formy dotacji pieniężnej.

Ulgi podatkowe

Wsparcie inwestycji w formie ulg podatkowych najczęściej może być kojarzone ze specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE). Oferują one ulgę w podatku dochodowym dotyczącą działalności wykonywanej w obrębie strefy w wysokości - w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorcy - od 30 nawet do 70 proc. nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.
Istnieją jednak również inne możliwości uzyskania ulgi w podatku CIT - dotyczące inwestycji w nowe technologie i działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów nowej wiedzy technologicznej w formie wartości niematerialnych i prawnych mają możliwość powiększenia kosztów podatkowych o 50 proc. ceny nabycia przy jednoczesnym zaliczaniu w koszty pełnych odpisów amortyzacyjnych. Warto zaznaczyć, że tego typu forma wsparcia, zwana ulgą technologiczną, nie ma charakteru pomocy publicznej. Oznacza to, iż ulga jest dostępna dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż oraz może być bez ograniczeń łączona z innymi formami wsparcia działalności inwestycyjnej - jednak poza wsparciem w SSE.
Z kolei przedsiębiorstwa prowadzące już działalność badawczo-rozwojową i osiągające z tego tytułu minimum 20 proc. całkowitych przychodów mogą ubiegać się o status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Tutaj również mamy do czynienia z ulgą w podatku CIT polegającą na możliwości zaliczania do kosztów podatkowych równowartości przychodów alokowanych do odrębnego funduszu innowacyjności w wysokości do 20 proc. miesięcznych przychodów.
Zobowiązanie do realizacji inwestycji może być również podstawą do wnioskowania o uzyskanie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatku bądź do umorzenia całości lub części zaległości podatkowej. W odróżnieniu od ulgi technologicznej, tutaj jednak decyzja co do przyznania wsparcia pozostaje w gestii urzędu podatkowego, do którego należy złożyć stosowny wniosek.
Wspomniane ulgi w podatkach dochodowych są atrakcyjne jedynie w sytuacji osiągania dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jednak ten warunek nie dotyczy ulg w podatku od nieruchomości, gdyż podatek ten jest związany z posiadanym majątkiem trwałym, a nie z poziomem dochodowości firmy. Jako że podatek od nieruchomości płacimy lokalnie w gminach, to w gestii gmin jest decyzja co do wprowadzania ulg w tym podatku oraz ustalenie maksymalnej wielkości ulgi do wykorzystania.

Wsparcie finansowe

Za to wsparcie w formie dotacji na zatrudnienie oferują powiatowe urzędy pracy. W tym wypadku wsparcie skierowane jest na zatrudnianie osób zarejestrowanych w urzędach jako osoby bezrobotne. Wsparcie finansowe polega m.in. na refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy lub kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.
Do krajowych instrumentów promowania inwestycji należy również zaliczyć indywidualne wieloletnie programy wsparcia. Obsługiwane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) mają przede wszystkim na celu przyciąganie do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych - przy tym inwestycji znaczących, bowiem zasadniczo dotacja może być przyznana w związku z utworzeniem minimum 250 nowych miejsc pracy. Z drugiej strony, przyznana dotacja może być na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych na każde nowe miejsce pracy.

Korzyści z funduszy krajowych

Wspomniane formy wsparcia działalności inwestycyjnej mogą z powodzeniem zastąpić dotację z funduszy strukturalnych, w szczególności ze względu na fakt, iż często są łatwiejsze do uzyskania. Nie jest jednak wykluczone także łączenie powyższych form wsparcia z dotacjami unijnymi. Trzeba wtedy tylko pamiętać o obowiązującym nas limicie wsparcia.
Ważne!
Często procedura uzyskania wsparcia z funduszy krajowych jest prostsza i łatwiejsza w porównaniu z uzyskaniem dotacji unijnej. Nie jest jednak wykluczone także łączenie krajowych form wsparcia z dotacjami unijnymi. Trzeba tylko pamiętać o obowiązującym limicie wsparcia