BEZPIECZEŃSTWO
Nie tylko kandydaci do pracy w sektorze finansowym, ale także osoby już w nim zatrudnione będą musiały przedstawić na żądanie przełożonych zaświadczenie o niekaralności. To najważniejsza zmiana wprowadzona do najnowszej wersji projektu ustawy dotyczącej zasad pozyskiwania informacji o przeszłości kryminalnej osób związanych zawodowo z rynkiem finansowym. Takiej poprawki domagały się środowiska biznesowe. Propozycje przepisów pilotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w najbliższym czasie trafią do akceptacji rządu.
Zgodnie z projektem do sprawdzania kartoteki zatrudnionych i ubiegających się o pracę będą uprawnione banki, SKOK-i, spółki inwestycyjne oraz inne podmioty szeroko pojętego sektora finansowego (ustawa wymienia w sumie 72 pozycje, łącznie z zakładami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi), w tym m.in. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Biuro Rzecznika Finansowego. Możliwość zweryfikowania, czy obecny lub potencjalny pracownik ma czyste konto w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK), uzyskają również oddziały przedsiębiorstw zagranicznych oraz firmy świadczące usługi outsourcingowe.
Forma zatrudnienia prześwietlanej osoby nie będzie miała znaczenia. Kluczowy będzie natomiast rodzaj zajmowanego stanowiska. Firmy uzyskają możliwość weryfikowania niekaralności tylko pracowników i kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem mieniem (także klientów), dostępem do informacji poufnych lub obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia bądź wyrządzenia znacznej szkody gospodarczej.
Pracownicy nie będą nękani w sprawie swojej ewentualnej przeszłości kryminalnej nie częściej niż raz na rok, chyba że przełożeni mają uzasadnione podejrzenia, że podali fałszywą informację bądź zamierzają zmienić zakres ich obowiązków. Pracodawca będzie mógł także każdorazowo sprawdzać niekaralność członków personelu w przypadku rekrutacji wewnętrznej.
Dokumentem potwierdzającym brak wyroków skazujących na koncie ma być co do zasady oświadczenie osoby, od której zażądano tych danych. Pracodawca jednak będzie mógł poprosić ją o udokumentowanie tej informacji w formie zaświadczenia z KRK.
Odmowa złożenia oświadczenia bądź przedstawienia dokumentu z rejestru ministerstwa może skutkować zwolnieniem z pracy bądź niezawarciem kolejnej umowy. Kandydaci aplikujących do pracy, którzy nie dopełnią tego obowiązku, nie będą brali udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
Nowe przepisy nie wyeliminują z sektora finansowego piratów drogowych czy alimenciarzy, a także osób skazanych za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, naruszeniem prawa własności intelektualnej, przepisów podatkowych i rachunkowych, ochrony danych osobowych, fałszowaniem dokumentów, wręczeniem łapówki czy podaniem nieprawdziwych danych. Nie trzeba będzie też informować przełożonych o wyrokach skazujących, które uległy zatarciu. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt po Stałym Komitecie Rady Ministrów