Kiedy wstępuje się w prawa akcjonariusza przy przeniesieniu własności akcji w spółce akcyjnej?
W spółkach akcyjnych o rozproszonym akcjonariacie właściciele akcji pozostają anonimowi. W spółkach akcyjnych możliwe jest przeniesienie własności akcji. Moment wstąpienia w prawa akcjonariusza zależy od rodzaju przenoszonych akcji, czy są na okaziciela czy imienne. Zarząd ma obowiązek prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Wpisuje się tam nazwisko i imię albo firmę oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek - wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
Zgodnie z art. 343 par. 1 k.s.h. uważa się za akcjonariusza osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. W przypadku akcji na okaziciela istotny jest moment przeniesienia akcji, natomiast w odniesieniu do akcji imiennych decydujący jest wpis do księgi akcji.