Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istota sporu dotyczącego opodatkowania namiotów sprowadza się zatem do uznania, czy namiot lub przekrycie namiotowe jest budynkiem, budowlą lub ich częścią.

Zakres definicji

Definicje budynku i budowli określone zostały zarówno w prawie podatkowym, jak i budowlanym. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa w art. 1a ust. 1, że budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Za budowlę natomiast jest uważany każdy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

A zatem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do prawa budowlanego, które również definiuje budynki i budowle. Definicja budynku jest taka jak w prawie podatkowym. Budowlą z kolei jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Nie ma sporu co do tego, że namiot nie jest budynkiem. Natomiast w definicji budowli znajdujemy odwołanie do definicji obiektu budowlanego, a prawo budowlane podaje zarówno definicję obiektu budowlanego, jak i tymczasowego obiektu budowlanego. Do tej ostatniej kategorii zaliczane są m.in. przekrycia namiotowe.

Stanowisko organów

W związku z tym podatnicy twierdzą, że przekrycia namiotowe również podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Problem polega na tym, że organy podatkowe I instancji (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i samorządowe kolegia odwoławcze odnosząc się wprost do namiotów uważają, że nie są one ani budynkami, ani budowlami (np. stanowisko organów podatkowych w wyroku I SA/Sz 844/06), a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Z drugiej strony uznają, że tymczasowe obiekty budowlane (do których prawo budowlane wprost zalicza przekrycia namiotowe), będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem (np. postanowienie prezydenta miasta Katowice, sygn. FN.II.31104-25/05). Co zatem mogą zrobić podatnicy będący handlowcami na targowiskach, właścicielami sklepów, hipermarketów, a także organizatorami imprez plenerowych oraz innych, którzy posiadają namioty i wykorzystują je do prowadzenia działalności gospodarczej?

Minister wyda opinię

Podatnicy powinni przede wszystkim poznać stanowisko ich organu podatkowego. Wystarczy więc zwrócić się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Jeśli jednak firma zapłaciła już podatek od nieruchomości, może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy w takiej sytuacji może nie tylko przedstawić własne stanowisko, ale również przeprowadzić postępowanie, w którym zbada stan faktyczny.