Intrastat to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, który gromadzi od firm objętych obowiązkiem sprawozdawczym informacje o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE.

Zgłoszeniu do Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone w obu tych krajach). Przepływ towarów z jednego państwa UE do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy podlegający rejestracji także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (np. towary, które są wysyłane z Niemiec do Włoch i przekraczają - bez przepakowania i rozładunku - granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do Intrastat w Niemczech i we Włoszech).

Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń Intrastat, w tym w zakresie wezwań, upomnień i postępowań w sprawach kar pieniężnych jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Nie cały obrót podlega zgłoszeniu

Zgłoszeniu nie podlega obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego na podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych. Rejestracji podlega wyłącznie obrót realizowany przez firmy, które osiągnęły w danym kierunku handlu określony przepisami prawa poziom wartości obrotów (podstawowy próg statystyczny). ustalony na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów. Pierwszy poziom progów to tzw. progi podstawowe.

Są to wartości obrotów towarowych z krajami UE, których przekroczenie (liczone narastająco od początku roku) powoduje objęcie firmy obowiązkiem sprawozdawczym w systemie Intrastat począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Wartości obrotów towarowych określa się odrębnie dla transakcji przywozowych i wywozowych. Przekroczenie progu podstawowego, przy jednoczesnym nie osiągnięciu wartości progu szczegółowego, umożliwia składanie deklaracji o mniejszym poziomie szczegółowości. W sytuacji, gdy zostanie przekroczony próg podstawowy w jednym kierunku obrotu towarowego np. w przywozie, a nie zostanie jeszcze przekroczony próg podstawowy w drugim kierunku obrotu towarowego np. w wywozie, obowiązek dokonywania zgłoszenia Intrastat wystąpi wyłącznie w odniesieniu do tego kierunku obrotu, w którym przekroczono próg podstawowy (w tym przypadku - w przywozie).

Kolejnymi progami statystycznymi, które są stosowane w Polsce, są tzw. progi szczegółowe. W tym przypadku również określone są dwa progi - dla przywozu i wywozu. Wartość ustalona dla tych progów jest znacząco wyższa od wartości ustalonej dla progu podstawowego. Dlatego wyłącznie osoby osiągające bardzo wysokie wartości obrotów towarowych z krajami UE są zobowiązane do przekazywania w zgłoszeniach Intrastat bardziej szczegółowych informacji.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (przywóz). Zgłoszenia Intrastat za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia Intrastat upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń Intrastat pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy. Wymieniony wyżej termin dokonywania zgłoszeń Intrastat musi być ściśle przestrzegany. Niewywiązywanie się z obowiązku dokonania zgłoszenia Intrastat naraża osobę zobowiązaną na dotkliwe sankcje finansowe.