AGNIESZKA BAUER

konsultant w dziale doradztwa europejskiego Accreo Taxand

Programy zachęt opracowane na poziomie centralnym priorytetem wsparcia obejmują przedsięwzięcia prowadzące do wzrostu innowacyjności i rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, inwestycje z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz promocji zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego poprzez szkolenia.

Z kolei programy regionalne zostały stworzone indywidualnie przez poszczególne regiony i odzwierciedlają ich specyficzne potrzeby inwestycyjne oraz strategie rozwoju. Duży nacisk położony jest na wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr.

Na wyrównywanie różnic regionalnych oraz wzrost innowacyjności i zatrudnienia we Włoszech zostało przeznaczone 28,8 mld euro z funduszy unijnych na lata 2007-2013.

Ze względu na dużą polaryzację rozwoju północnych i południowych regionów Włoch, maksymalne dostępne wsparcie finansowe jest zróżnicowane w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia. Najkorzystniejsze pod względem wielkości pomocy regiony znajdują się w obszarze biednego południa Włoch (Calabria, Campania, Puglia, Sycylia i Basilicata), gdzie inwestor może liczyć na wsparcie w postaci refundacji do 30-40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W pozostałych regionach można ubiegać się o refundację do 10-15 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalną intensywność pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw podwyższa się odpowiednio o 20 i 10 proc.

W celu stymulacji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do południowych regionów Włoch opracowano specjalny program zachęt finansowych, tzw. porozumienie lokalizacyjne, oparty na uproszczonych procedurach aplikacyjnych oraz skróconym procesie oceny wniosków o wsparcie. W ramach porozumienia lokalizacyjnego oferowane są granty finansowe na utworzenie, ekspansję, modernizację lub restrukturyzację przedsiębiorstwa. Istnieje też możliwość czasowego przejęcia przez włoską narodową agencję do spraw tworzenia przedsiębiorstw oraz rozwoju inwestycji mniejszościowego pakietu udziałów w przedsiębiorstwie na zasadach venture capital. Pomoc ta jest dostępna jedynie dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających w następujących sektorach: produkcja, usługi biznesowe, turystyka oraz energetyka odnawialna.

Aby skorzystać z danej zachęty finansowej, inwestor powinien złożyć dokumentację aplikacyjną do właściwej instytucji zaangażowanej w proces udzielania wsparcia. Programy realizowane na szczeblu centralnym obsługiwane są przez ministerstwo przemysłu, instytucję kredytującą, włoską narodową agencję do spraw tworzenia przedsiębiorstw oraz rozwoju inwestycji oraz ministerstwo nauki i badań. Warto podkreślić, że możliwe są indywidualne negocjacje kompleksowych pakietów pomocowych dla przedsiębiorstw planujących inwestycje o dużym znaczeniu dla rozwoju danego regionu.