Powstanie nowa instytucja – Dyrekcja Ochrony Środowiska (DOŚ). Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którą wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Nowe regulacje mają obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.DOŚ będzie państwową jednostką budżetową, która przejmie zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz dyrekcji regionalnych. Teraz funkcjonuje 17 państwowych jednostek budżetowych (Generalna Dyrekcja i 16 regionalnych).
– Wymusza to zatrudnienie w każdej z nich osób zajmujących się sprawami administracyjnymi, co przy dostępnych środkach zmniejsza liczbę pracowników, którzy powinni skupić się na wykonywaniu ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska i przyrody – argumentuje Ministerstwo Środowiska.
Zdaniem resortu zmiana będzie prowadziła do uproszczenia struktury urzędów. Nie spowoduje jednocześnie zmian ustawowych zadań i kompetencji organów ochrony środowiska. Powołanie jednej państwowej jednostki budżetowej ma ułatwić zarządzanie całym systemem. Na poziomie DOŚ skonsolidowane zostaną procesy pomocnicze.
Połączenie zwiększy wydajność i szybkość działania DOŚ – dzięki niej znaczna część osób zostanie przesunięta do wykonywania zadań merytorycznych, np. prowadzenia postępowań administracyjnych lub przygotowywania aktów prawa miejscowego. W rezultacie prowadzone sprawy mają być załatwiane szybciej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu