Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników możliwość zawieszenia wykonywania działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Istnieją jednak przypadki, w których przedsiębiorca może zawiesić biznes na dłużej niż 2 lata.

Zawieszenie biznesu a opieka nad dzieckiem

Jeśli nie podatnik zatrudnia pracowników i prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej pół roku, może wówczas wstrzymać działalność na okres do 3 lat w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. W ustawie zastrzeżono jednak, że opieka ta nie może trwać dłużej, niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Okres poświęcony na opiekę nad dzieckiem przedsiębiorca może przedłużyć w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Niezbędne jest wówczas orzeczenie o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Prowadzący działalność gospodarczą może wówczas zawiesić biznes na 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z tego uprawnienia przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie działalności w formie spółki cywilnej

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej musi polegać na swoich wspólnikach. By zawiesić taki biznes konieczna jest bowiem zgoda wszystkich wspólników. Podatnik wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Należy pamiętać, że każdym przypadku, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prawa przedsiębiorcy w okresie zawieszenia biznesu

Zakaz wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest ustawowo jedynym ograniczeniem przedsiębiorcy, który zawiesił działalność. W okresie tym podatnik wciąż może:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarcze
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności – formalności

Zawieszenie biznesu przedsiębiorcy następuje na wniosek interesanta. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się bowiem od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej