Najczęściej strony szukają okoliczności powodujących nieważność czynności prawnej w rozumieniu art. 82 kodeksu cywilnego. Powołują się na wadliwość oświadczenia woli, nieważność czynności prawnej z przyczyn wskazanych w art. 58 k.c. (sprzeczność z prawem lub działanie w celu obejścia ustawy). Mówią o wyzysku, niemożności świadczenia czy braku umocowania. Coraz częściej strony podnoszą też okoliczności mogące prowadzić do rozwiązania umowy wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków (3571 k.c.), a także nawiązują do szczegółowych zapisów k.c. oraz innych przepisów szczególnych sankcjonujących nieważność umowy. Obserwuje się także próby wykorzystywania instrumentów prawa karnego. Pojawiają się wobec kontrahentów zarzuty wyzysku karalnego lub wyłudzenia.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP