Czy będzie kredyt z poręczeniem

Niedawno rozpocząłem działalność gospodarczą. Choć założyłem konto firmowe w banku, poprzez które rozliczam cały obrót, bank twierdzi, że mam za krótką historię, by mieć zdolność kredytową. Czy jednak mógłbym uzyskać kredyt z poręczeniem?

Tak

Przedsiębiorcy, którzy niezbyt długo funkcjonują na rynku, mają często problemy z udowodnieniem swojej wiarygodności kredytowej. Stąd dość ważną grupę specjalnych kredytów stanowią kredyty, w przypadku których nie należy spodziewać się obniżonych odsetek lub jakichkolwiek innych preferencji, są one oprocentowane według pełnych praw rynkowych, ale dzięki poręczeniu określonej instytucji przedsiębiorcy z takiej grupy podwyższonego ryzyka mogą w ogóle o kredyt się ubiegać.

Poręczenie spłaty kredytów ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielane jest w trybie zwykłym, uproszczonym i portfelowym. Dwa pierwsze dotyczą poręczeń, o które przedsiębiorca może ubiegać się bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tryb portfelowy dotyczy poręczeń udzielanych przez BGK innym bankom na kredyty, których banki te udzielają przedsiębiorcom ze swoich zasobów.

O poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu lub pożyczki mogą ubiegać się osoby będące rezydentami, takie jak: spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie (w tym mieszkaniowe), jeżeli mają w statucie wpisaną działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, fundacje, gminy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz rolnicy.

Poręczeniem lub gwarancją mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone m.in. na finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, zorganizowanie własnego miejsca pracy, finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).

Czy nowa firma ma dostęp do leasingu

Jestem samozatrudnionym od lipca ubiegłego roku i prowadzę działalność usługową. Chciałbym firmę rozwinąć i myślę o sfinansowaniu rozwoju poprzez leasing. Czy mała firma może korzystać tylko z leasingu operacyjnego?

Nie

Przy budowaniu planów długoterminowego finansowania nawet najmniejszej firmy można wykorzystywać wszystkie trzy podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy oraz zwrotny.

Leasing operacyjny w uproszczeniu polega na tym, że finansujący (leasingodawca) kupuje określoną rzecz (przedmiot leasingu) i następnie oddaje ją do użytkowania przez korzystającego (leasingobiorcę). W okresie trwania umowy rzecz stanowi własność finansującego i jest przez niego amortyzowana. Dzięki temu korzystający ma prawo wliczyć w koszty ratę leasingową w pełnej wysokości.

W przypadku wykorzystywania leasingu w planowaniu długoterminowego finansowania przedsięwzięć taki układ pozwala elastycznie dostosować poprzez ustalenie optymalnego okresu trwania umowy leasingowej oraz wartości wykupu do bieżących możliwości finansowych korzystającego, czyli przedsiębiorcy.

Natomiast w pewnym uproszczeniu w przypadku leasingu kapitałowego finansujący, jak sama nazwa wskazuje, pożycza korzystającemu nie rzecz, ale kapitał. W efekcie rzecz stanowiąca przedmiot leasingu jest uznawana za własność korzystającego. Wlicza on w koszty ratę leasingową pomniejszoną o odpis amortyzacyjny. Jednocześnie jednak wlicza w koszty na ogólnych zasadach odpis amortyzacyjny. Nic więc kosztowo nie traci na wyborze tego rodzaju leasingu. Także w tym przypadku można umowę leasingu dostosować do potrzeb oraz możliwości w ramach finansowania długoterminowego, na zasadach analogicznych jak w przypadku leasingu operacyjnego. Choć z może nieco mniejszą elastycznością.

Najbardziej przydatnym w finansowaniu długoterminowym narzędziem może być jednak leasing zwrotny. Znów, ujmując rzecz najprościej, polega on na tym, że finansujący odkupuje od korzystającego rzecz, która stanowiła własność korzystającego, by potem oddać mu ją w leasing, głównie operacyjny. Taki tryb postępowania służy uwolnieniu kapitału zamrożonego w składniku majątku, który przeszedł już na własność przedsiębiorcy. Tak pozyskany kapitał może być następnie wykorzystany w dalszych planach inwestycyjnych.

Podstawa prawna

Art. 7091-70918 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy muszę mieć konto w banku

Z końcem roku straciłam etat i przeszłam na samozatrudnienie. Zarejestrowałam już działalność gospodarczą, uzyskałam REGON. Czy muszę jeszcze założyć konto firmowe, skoro mam już prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?

Tak

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać konto bankowe. Zgodnie z art. 61 Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia prowadzenia księgi rachunkowej albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo uproszczonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Od zasady tej są wyjątki. Można zrezygnować z przelewu, gdy podatki pobierają płatnicy lub inkasenci, a także wtedy gdy płacone są podatki niezwiązane z działalnością gospodarczą lub gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi.

Z obowiązku przekazywania składek w formie bezgotówkowej zwolnieni są jedynie płatnicy składek będący osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Z analizy przepisów nie wynika wprost obowiązek posiadania specjalnego rachunku bankowego, służącego wyłącznie do obsługi działalności gospodarczej. O tym, czy z określonego rachunku, w tym używanego także dla potrzeb prywatnych, przedsiębiorca może korzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym lub z ZUS, przesądza umowa zawarta z bankiem. Musi być ona zgodna z przepisami prawa bankowego. Wynika z nich jedynie (art. 49), że rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, niezależnie od ich statusu dochodowego. Natomiast rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Jeśli więc umowa o prowadzenie rachunku przewiduje takie rozwiązanie, przedsiębiorca może dokonywać przelewów z ROR, jeśli spełniają one wyżej opisane kryteria prawa działalności gospodarczej, podatkowego i ubezpieczeń społecznych (w tym w zakresie posługiwania się specjalnymi wzorami polecenia przelewu).

Podstawa prawna

Ordynacja podatkowa art. 61 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).