Działalność Narodowego Banku Polskiego postrzegana jest pozytywnie, podobnie jak sześć miesięcy temu - wskazali autorzy badania.

Według badania "funkcjonowanie NBP dobrze ocenia ponad połowa badanych (...), natomiast źle – niemal jedna dziesiąta (9 proc.)". We wrześniu 2016 roku dobre zdanie o NBP miało 54 proc. ankietowanych, a złe - 12 proc.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Te akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

CBOS dwa razy w roku pyta Polaków o ocenę działalności instytucji publicznych, w tym NBP.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2–9 marca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.