PROCEDURY
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia, które określa wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Wykonuje on upoważnienie zawarte w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.). Zgodnie z art. 25 ust. 1 kontrolę przeprowadza pracownik inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu stosownego upoważnienia. Ten ostatni dokument będzie musiał zawierać:
wwskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;
woznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
wdatę i miejsce wystawienia upoważnienia;
wimię i nazwisko pracownika inspekcji uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
wokreślenie zakresu przeprowadzanej kontroli;
woznaczenie okresu obowiązywania tego upoważnienia;
wpodpis osoby, która udzieliła upoważnienia. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień