Od nowego roku nie będzie już Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. Jego zadania i kompetencje przejmie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zmiany takie wprowadzają przepisy ustawy z 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw, które 31 grudnia 2008 r. wejdą w życie.

Nowe zasady kontroli

Zmienią się przede wszystkim zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Handlową oraz system monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dotychczasowe zadania i kompetencje Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej przejmie prezes UOKiK. Będzie też dalej prowadził sprawy wszczęte i niezakończone przez Głównego Inspektora. Natomiast niektóre zadania Głównego Inspektora będzie wykonywał wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Wojewódzcy inspektorzy zostaną kierownikami wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.

Natomiast prezes UOKiK otrzymał prawo zlecania im przeprowadzania dodatkowej kontroli niezbędnej do zbadania procesów gospodarczych zachodzących na rynku oraz zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bądź zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Będzie prowadził rejestr takich produktów i gromadził informacje dotyczące kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku.

Ważne!

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli u przedsiębiorcy kontrolerzy stwierdzą niewłaściwej jakości paliwo, to wówczas zostanie przeprowadzona kontrola w firmie, która je dostarczyła

Wyznaczeni przez prezesa pracownicy UOKiK będą mogli nadzorować na podstawie legitymacji służbowej kontrole prowadzone przez inspekcje handlowe na terenie kraju, aby sprawdzić, czy odbywają się w sposób właściwy.

Nadzór nad jakością paliw

Znowelizowane przepisy zmieniają system monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zostały zaostrzone kryteria prowadzenia kontroli. Gdyby u przedsiębiorcy stwierdzono niewłaściwej jakości paliwo, to wówczas zostanie przeprowadzona kontrola w firmie, która je dostarczyła. Gdyby zaś bezpośredni dostawca nie posiadał stacjonarnego zbiornika paliwa, to wówczas inspektor będzie musiał ustalić, od jakiego innego przedsiębiorcy pochodzi zakwestionowane paliwo i czy ma on taki zbiornik, oraz przeprowadzić badanie zakwestionowanego paliwa.

Jeżeli okaże się, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, to wówczas kontrolowany będzie musiał zapłacić za przeprowadzone badania. W niektórych przypadkach wojewódzki inspektor ma nawet prawo pobrać od kontrolowanego zaliczkę w wysokości kosztów badania próbki kontrolnej. Gdyby jednak badane paliwo spełniało wymogi, to wówczas inspektor będzie musiał tę kwotę zwrócić kontrolowanemu.

Podstawa prawna

Ustawa z 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 157, poz. 976).