Sytuacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec września br. pozostawała bardzo trudna. Współczynnik wypłacalności sektora SKOK po uwzględnieniu wyników nadzoru analitycznego i inspekcyjnego powinien kształtować się na poziomie minus 0,67%. Strata netto 41 kas działających na koniec września br. wyniosła 65,2 mln zł wobec 37,7 mln zł straty rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Fundusze własne SKOK-ów wynosiły 359,5 mln zł na koniec września 2016 r. i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 206,7 mln zł. Spadek ten nastąpił pomimo objęcia i opłacenia w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych przez Kasę Krajową.

"Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wartość funduszy niektórych kas powinna być istotnie obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze prezentowana na poziomie nie wyższym niż (-) 65 mln zł (wedle szacunków korekty powinny być dokonane na poziomie co najmniej (-) 424,9 mln zł). Pamiętać przy tym należy, że ustalenia inspekcji oraz nadzoru analitycznego dotyczą m.in. wyceny ryzyka występującego w kasach oraz wielkości brakujących odpisów aktualizujących" - czytamy w "Raporcie o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec września 2016 roku.

Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec września 2016 r. prezentowany był w wysokości 3,55%, a po uwzględnieniu wyników nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie (-) 0,67%, podano także.

Na koniec III kw. br. działalność prowadziło 41 kas. W stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o 7 (SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna zostały przejęte przez bank, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona). Dodatkowo w listopadzie br. kolejna kasa - SKOK Profit - decyzją KNF została przejęta przez bank.

Komisja podała, że 41 SKOK-ów wykazało łącznie straty netto w wysokości 65,2 mln zł na koniec września br., natomiast na 30 września 2015 r. kasy te wykazały straty netto w wysokości 37,7 mln zł, przy czym nadal istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych.

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec września 2016 r. stwierdzić należy, że sytuacja sektora skok była nadal bardzo trudna" - czytamy także.

Na koniec września br. 32 kasy i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez KNF.

KNF podała, że negatywny wpływ na wyniki kas w okresie 9 miesięcy br. miały: pogarszająca się jakość portfela kredytowo-pożyczkowego, spadek przychodów z działalności podstawowej oraz obciążenia podatkowe.

Na koniec września 2016 r. 22 kasy wykazało zysk netto z działalności (wzrost o 1 kasę r/r). Jednocześnie zysk netto tych kas wykazany na koniec września 2016 r. (31,4 mln zł) w stosunku do września 2015 roku zwiększył się o 19 mln zł, tj. o 154%.

Suma bilansowa sektora SKOK na koniec września br. wyniosła 11 379 mln zł i w okresie 9 miesięcy br. zmniejszyła się o 7,72%, przy czym w kasach które prowadziły działalność na koniec września 2016 r. wartość aktywów obniżyła się o 3,18%.

W stosunku do końca 2015 r. liczba członków kas zmniejszyła się o 7,9% (przy spadku liczby kas o 7). Na koniec września 2016 r. jedna kasa zrzeszała przeciętnie 47 tys. członków (43,6 tys. na koniec 2015 r.). Sieć placówek wskutek likwidacji i przejęć, zmniejszyła się o 310 jednostek. W końcu września 2016 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 31 placówek, a zatrudnienie w kasach w okresie dziewięciu miesięcy zmniejszyło się o blisko 20%.