Program jest realizowany od 31 października tego roku do 31 grudnia 2011 roku. Jego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Łączne wydatki budżetowe na ten cel to 3 mld zł; drugie tyle ma wynosić wkład własny samorządów.

Dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu; podobne odbywają się w innych regionach.

"Chodzi o to, by wnioski były dobrze napisane i nie przepadały z powodów formalnych" - powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

"Termin na złożenie wniosków jest krótki, ale etap przygotowania budżetów już trwa, więc gminy i powiaty wiedzą, co będą robić. Państwo nie będzie zastępować samorządów w ich zadaniach, chce jedynie wesprzeć ich działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej" - dodał.

W każdym województwie ma powstawać rocznie co najmniej 80 kilometrów dróg gminnych i powiatowych

W każdym województwie ma powstawać rocznie co najmniej 80 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Program zakłada, że dzięki zrealizowanym inwestycjom poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność zarówno miejscowości będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie.

Celem programu jest m.in. przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych, np. przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni twardej, budowa nowych dróg oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi m.in. o budowę chodników, świateł i montaż barier ochronnych.

Wnioski zgłaszane przez gminy i powiaty oceniać będą komisje, składające się z dwóch pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po jednym przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji.

Komisja przy ocenie wniosków będzie brać pod uwagę przede wszystkim wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa. W powiatach preferowane będą projekty dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w gminach - drogi dojazdowe do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Rząd co roku będzie przeznaczał na budowę dróg 1 mld zł z rezerwy celowej budżetu państwa

Rząd co roku będzie przeznaczał na budowę dróg 1 mld zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Każde z 16 województw dostanie taką samą sumę pieniędzy - 62,5 mln zł. Połowę tej sumy będą mogły wydać powiaty, połowę gminy. Dofinansowanie będzie sięgało 50 proc., resztę dołożą samorządy.

W uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł zmienić proporcje, nie więcej jednak niż o 15 proc. Aby dostać pieniądze, samorządy muszą zakończyć inwestycję do końca listopada kolejnego roku, a później w ciągu miesiąca się rozliczyć.