Jutro, 15 listopada, wejdzie w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 202, poz. 1463). Określa ono zakres dodatkowych informacji, które zamawiający powinien zamieścić w protokole postępowania, a także sposób i formę udostępniania protokołu postępowania wraz z załącznikami.

Rozporządzenie zawiera wzory protokołów, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek sporządzać dokumentację. W protokole zamawiający, oprócz informacji określonych w prawie zamówień publicznych, powinien podać informacje o wartości zamówienia, powołaniu biegłych oraz miejscu i terminie składania ofert czy też miejscu i terminie otwarcia ofert.

Nowe przepisy regulują formę i sposób udostępniania przedsiębiorcom protokołu postępowania i załączników. Zamawiający będzie miał obowiązek umożliwienia zainteresowanym sporządzenia kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami zarówno w swej siedzibie, jak i w siedzibie własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie przetargu.

Wykonawca będzie mógł dodatkowo żądać od zamawiającego przesłania mu kopii protokołu na piśmie, faksem lub elektronicznie.

Ewa GrĄczewska-Ivanova

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl