Agnieszka Rybińska
wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być przedsiębiorcy oraz pracownicy firm ze wszystkich sektorów gospodarki, z wyjątkiem sektora górniczego i przedsiębiorstw, które znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. Z dofinansowanych szkoleń i studiów mogą korzystać tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę albo właściciele firm. Wiele osób, które chciałyby skorzystać z dofinansowanych studiów podyplomowych, ma obawy związane z formalnościami. Dokumenty, które należy dostarczyć, by móc wziąć udział w szkoleniach, nie budzą entuzjazmu. Nie jest ich jednak aż tak dużo i nie są aż tak skomplikowane, jak mogłoby się to wydawać. Instytucja szkoleniowa, w tym przypadku szkoła wyższa, zobowiązana jest do podpisania umowy z przedsiębiorcą delegującym swoich pracowników na studia podyplomowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa precyzuje przede wszystkim dzień przyznania pomocy publicznej (data podpisania umowy) oraz kwotę pomocy publicznej, jaka została udzielona przedsiębiorcy, przy czym pomoc publiczna stanowi różnicę pomiędzy kosztem studiów a kwotą, którą uiszcza za studia podyplomowe przedsiębiorca. Umowa pozwala stronom na szczegółowe określenie warunków dotyczących studiów podyplomowych: miejsca, czasu, programu oraz odpowiedniej dokumentacji. Umowa powinna także precyzować liczbę uczestników delegowanych przez przedsiębiorcę na studia podyplomowe, koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz kwotę, jaką przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić za udział pracownika w studiach podyplomowych. Wszystkie te informacje służą zarówno szkole wyższej, jak i przedsiębiorcy do stawiania odpowiednich wymogów, zarówno dotyczących jakości studiów, jak i np. formy i czasu płatności. Przedsiębiorca podpisujący umowę powinien też dostarczyć kopię KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Odpis z rejestru stanowi jeden z załączników do umowy. Drugi to formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę. Po odbyciu studiów przez pracownika kilka dokumentów musi dostarczyć pracodawca kierujący na studia. Jest to dokumentacja związana z rozliczaniem kosztów uczestnictwa, dotycząca rozliczenia podróży oraz dotycząca rozliczenia wkładu własnego w postaci wynagrodzenia uczestników studiów (jeżeli umowa przewidywała taki rodzaj wkładu własnego). Obowiązki uczestnika studiów podyplomowych dofinansowanych z EFS nie różnią się od standardowych wymogów uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Czasem organizatorzy wymagają na początku zdania testu sprawdzającego poziom wiedzy. Konieczne zapewne będzie podpisywanie listy obecności. Na koniec uczestnik ocenia studia, wypełniając ankietę ewaluacyjną. Sześć miesięcy po zakończeniu studiów wybrani uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie dodatkowego kwestionariusza ewaluacyjnego, dlatego każdy uczestnik studiów powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.