Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Procedura portfelowa pozwala na podjęcie samodzielnej decyzji przez bank współpracujący z BGK o udzieleniu klientowi poręczenia spłaty kredytu jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu. Wniosek klienta o poręczenie lub gwarancję w tej procedurze nie jest bowiem przekazywany do rozpatrzenia w BGK. Bank udzielający kredytu może po podpisaniu odrębnej umowy z BGK, w ramach przyznanego limitu portfela poręczeń kredytów, udzielać samodzielnie poręczeń dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas BGK podpisał umowy o współpracy w ramach trybu portfelowego z kilkoma bankami. Oferowane w trybie portfelowym poręczenia spłaty kredytu dla przedsiębiorców nie mogą przekroczyć wartości 500 tys. euro i 80 proc. kwoty kredytu. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą uzyskać poręczenie aż do równowartości 5 mln euro. Poręczenie wydawane jest na okres kredytu wydłużony o 3 miesiące. Od poręczenia pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna, uzależniona od okresu poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem. Dla zminimalizowania kosztów uzyskania kredytu i opłaty prowizyjnej od poręczenia, ponoszonych przez klienta, BGK uzgodnił z bankami kredytującymi zasadę uzależniającą wysokość prowizji od wysokości marży kredytowej – im niższa marża, tym niższa opłata prowizyjna. W związku z tym, możliwe jest obniżenie opłaty za poręczenie nawet o 70 proc. Poręczenia i gwarancje w tym trybie zabezpieczone są jedynie wekslem własnym in blanco. W ramach trybu portfelowego BGK wdraża nowy produkt, który będzie oferowany przez inne banki: gwarancję dobrego wykonania kontraktu. Gwarancja ta jest przeznaczona dla przedsiębiorców będących wykonawcami projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Zdarza się bowiem, że beneficjenci, podpisując umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą, żądają zabezpieczeń dobrego wykonania kontraktu. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancję do wysokości 80 proc. umowy (kontraktu) i równowartości 500 tys. euro. Wnioskodawcą gwarancji jest przedsiębiorca, który jest wykonawcą kontraktu. Gwarancja wystawiana jest na rzecz podmiotu realizującego przedsięwzięcie – beneficjenta środków unijnych. Środki z gwarancji zostaną wypłacone, jeśli zabezpieczony nią kontrakt nie zostanie zrealizowany zgodnie z umową. Od udzielonej gwarancji dobrego wykonania kontraktu pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 1 proc. kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania. Przykład zastosowania gwarancji dobrego wykonania kontraktu może być następujący. Gmina uzyskała dofinansowanie z UE na modernizację dróg. W wyniku przeprowadzenia wielu przetargów wyłoniono kliku wykonawców. Każda z firm wykonujących projekt przed podpisaniem umowy musiała przedstawić zabezpieczenie wykonania realizowanej przez siebie części przedsięwzięcia. Wszyscy wykonawcy tego projektu mogli skorzystać z gwarancji realizacji kontraktu.