Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pozyskanie kredytu wymaga jednak zabezpieczenia, np. w postaci hipoteki czy też zastawu na maszynach. Często beneficjenci mają problemy z przedstawieniem odpowiedniego zabezpieczenia. Prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Poręczeń Unijnych – FPU może stanowić antidotum na te kłopoty. Ze środków FPU udzielane są poręczenia spłaty kredytu do 80 proc. jego kwoty i równowartości 5 mln euro. Produkty FPU są dostępne nie tylko dla bezpośrednich odbiorców pomocy unijnej, ale także dla wykonawców dofinansowanego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa pośrednio realizujące projekty unijne również miały ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Wiele firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nie byłoby w stanie uczestniczyć w realizacji projektu unijnego, ze względu na niewystarczające własne środki finansowe. Kredyt z banku jest w takiej sytuacji konieczny, a poręczenie FPU może ułatwić i przyspieszyć jego zdobycie. Poręczenie z FPU można uzyskać na każdym etapie realizacji projektu, również w odniesieniu do już przyznanych kredytów. Pozwala to beneficjentom na zamianę zabezpieczeń, przykładowo hipoteki na poręczenie. Uwolniona w ten sposób hipoteka może posłużyć jako zabezpieczenie kolejnego kredytu. Dodatkowo opłata za poręczenie lub gwarancję FPU jest jednorazowa, uzależniona od okresu poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem. Dla zminimalizowania kosztów uzyskania kredytu i opłaty prowizyjnej od poręczenia ponoszonych przez klienta, BGK uzgodnił z bankami kredytującymi zasadę uzależniającą wysokość prowizji od wysokości marży kredytowej – im niższa marża, tym niższa opłata prowizyjna. Możliwa jest obniżka nawet o 70 proc. opłaty za poręczenie. Formalności dotyczące ustanowienia zabezpieczeń z FPU polegają na wypełnieniu wniosku i złożeniu go w tym samym banku, z którego beneficjent uzyskuje kredyt. Sieć ponad 4000 oddziałów 28 banków współpracujących pozwala na dotarcie z zabezpieczeniami z FPU do każdego potencjalnego klienta na terenie całego kraju (pełna lista banków współpracujących na stronie www.bgk.com.pl). Równolegle kilka banków współpracuje z BGK na zasadzie tzw. trybu portfelowego, który umożliwia im samodzielne zaproponowanie, w imieniu BGK, poręczenia z FPU, co znacząco przyspiesza proces uzyskania zabezpieczenia. Przyjmowanie zabezpieczeń z FPU jest korzystne również dla banków. Po pierwsze, zabezpieczenie FPU zwalnia bank kredytujący z obowiązku tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe. Ponadto, jeżeli kredyt nie zostanie spłacony, BGK realizuje wypłatę z poręczenia maksymalnie w ciągu 30 dni. Okres ten jest znacznie krótszy niż w przypadku dochodzenia roszczeń z innych form zabezpieczeń. W związku z tym, że przewidziane na lata 2007 – 2013 środki pomocowe są znacznie większe niż otrzymane w latach 2004 – 2006, wzrośnie również zapotrzebowanie na kredyty niezbędne do realizacji projektów. Możliwości FPU są jednak bardzo duże. Obecnie zgromadzone środki pozwalają na zaangażowanie w udzielone poręczenia lub gwarancje o wartości 2,6 mld złotych.