ANNA SZYMAŃSKA wiceprezes Doradztwo Gospodarcze, DGA To co jednak najbardziej interesuje w tej chwili przedsiębiorców, to na co i z czego konkretnie dostępne będzie dofinansowanie w latach 2007-2013. Budowanie projektów, które mają szansę na wsparcie, zacząć więc trzeba od sprawdzenia, czy zmieszczą się one w priorytetach UE. Wiadomo, iż priorytetem, jeśli chodzi o programy dla przedsiębiorców w najbliższych latach, ma być innowacyjność. Program Konkurencyjna Gospodarka zamieniono na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i z tego programu beneficjenci mają otrzymać 9,7 mld zł. Interwencja w ramach tego programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, jak i instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości. Przewidziane wsparcie udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy uwzględnieniu regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Ważne, że wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym. Właśnie owego wymogu innowacyjności boją się szczególnie mali przedsiębiorcy, obawiając się, że będzie to czynnik eliminujący ich z walki o fundusze. Tego rodzaju firmy będą jednak wspierane na poziomie województw w regionalnych programach operacyjnych (każde województwo posiada swój odrębny program) i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sugerowało, aby udział środków na przedsiębiorczość w regionach sięgał 40 proc. – jednak z tego co wiadomo, niewiele jest województw, które taki pułap przyjęły jako obowiązujący. Przedsiębiorcy będą mogli również starać się o unijne dotacje na przedsięwzięcia związane z dostosowaniem firmy do wymogów ochrony środowiska – modernizacja instalacji przemysłowych, inwestycje w instalacje, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, inwestycje w technologie i infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje związane z ochroną środowiska oraz z odzyskiem i utylizacją odpadów (PO Infrastruktura i Środowisko). Podobnie jak w obecnym okresie rozliczeniowym, w kolejnych latach przewidziane jest wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych ze szkoleniami, działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze na studia podyplomowe dla swoich pracowników oraz doradztwo z nimi związane, o ile przyczynią się one do rozwoju firmy, zwiększą dopasowanie jej pracowników do wymogów rynku i będą bezpośrednio wynikały z założeń strategicznych firmy. Niestety, konkretne konkursy uruchomione będą najwcześniej w ostatnim kwartale bieżącego roku. Do tego czasu warto jednak śledzić pojawiające się informacje o funduszach w nowym okresie programowania 2007-2013 i uwzględnić pomoc finansową UE w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa – być może dzięki dofinansowaniu uda się zrealizować działania prorozwojowe przekraczające często własne możliwości finansowe.