Andrzej Lulka radca prawny, kieruje departamentem nieruchomości Kancelaria Prawna GLN Zasadą prawa budowlanego jest, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jednak art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (DZ.U z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku zamierzenia budowlanego stanowiącego więcej niż jeden obiekt, inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dotyczące wybranych obiektów lub zespołu obiektów, które mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Inwestorzy często decydują się realizować duże przedsięwzięcia budowlane etapami, ponieważ dzięki temu ułatwione jest finansowanie oraz komercjalizacja inwestycji. W przypadku inwestycji przemysłowych, etapową realizację inwestycji uzasadniają często potrzeby produkcyjne, które mają wzrastać stopniowo w perspektywie kilku lat. Jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy ma jednak określony termin ważności, po upływie którego wygasa. W praktyce często pojawia się zatem pytanie, czy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji należy załączyć nową, obowiązującą w dniu złożenia wniosku, decyzję o warunkach zabudowy, czy też można odwołać się do już wygasłej decyzji załączonej do wniosku o pozwolenie na budowę pierwszego etapu? Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy. Wygaśnięcie decyzji przed wydaniem pozwolenia na budowę, lecz po wniesieniu wniosku, nie ma już wpływu na spełnienie powyższego warunku. Miarodajną dla oceny ważności decyzji o warunkach zabudowy jest chwila złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Należy dodać, iż art. 33 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy wymaga, aby decyzja o warunkach zabudowy została załączona do wniosku o pozwolenie na budowę. O ile bezsporne jest, iż warunkiem spełnienia wymagań formalnych wniosku o pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji jest złożenie wniosku w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy, o tyle większe kontrowersje budzi zagadnienie, czy warunek ten musi zostać spełniony również przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę kolejnych etapów. Spotykane są opinie oraz praktyka, uznające za poprawne wydawanie pozwoleń na budowę kolejnych etapów inwestycji, w sytuacji gdy decyzja o warunkach zabudowy wygasła po dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę pierwszego etapu. Zakładają one, iż ważność decyzji o warunkach zabudowy należy oceniać według stanu w chwili złożenia wniosku o pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji. Postępowanie w sprawie kolejnych etapów inwestycji miałoby stanowić pewnego rodzaju kontynuację postępowania wszczętego na podstawie pierwszego wniosku. Taka interpretacja przepisów jest z całą pewnością korzystna z pragmatycznego punktu widzenia, ponieważ pozwala na skrócenie długotrwałych postępowań administracyjnych i wpływa pozytywnie na ogólny rozwój inwestycji. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji planistycznej, ponieważ wiele inwestycji realizowanych jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.