Bieżący i przyszły portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco większy od zapowiadanego w maju.

"W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 14 (w maju minus 10). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 27 proc. (w maju odpowiednio 16 proc. i 26 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Będzie źle z zamówieniami, gorsza produkcja, sytuacja finansowa

Z badania wynika, że bieżący i przewidywany portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem.

Będzie spadek zatrudnienia

"Zwiększają się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy jednostek zapowiadają większy niż planowano przed miesiącem spadek zatrudnienia. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w maju" - napisano.

Mniej zamówień za granicą

"Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. (podobnie jak przed rokiem) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, nieco bardziej znaczącego niż przewidywali przed miesiącem" - dodano.

GUS informuje, że jednostki wszystkich klas wielkości zgłaszają niekorzystne i gorsze niż w maju oceny bieżącej i przyszłej ogólnej sytuacji gospodarczej. W porównaniu z przewidywaniami z poprzedniego miesiąca pogorszenie prognoz zauważalne jest w największym stopniu w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Najgorszy nastrój w najmniejszych firmach

"Oceny bieżącego portfela zamówień zgłaszane przez podmioty wszystkich klas wielkości są pesymistyczne, w największym stopniu - w jednostkach najmniejszych (o liczbie pracujących do 49 osób). Prognozy w tym zakresie są niekorzystne jedynie w przedsiębiorstwach najmniejszych (o liczbie pracujących do 49 osób). Mimo że przewidywania podmiotów średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nadal pozytywne, to jednak uległy pogorszeniu w stosunku do oczekiwań sprzed miesiąca" - napisano.

"Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej formułowane przez jednostki wszystkich klas wielkości są niekorzystne i gorsze niż w maju. Również prognozy na najbliższe trzy miesiące są gorsze od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Optymistyczne prognozy formułują jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), choć właśnie w tych jednostkach w stosunku do ubiegłego miesiąca uległy one największemu pogorszeniu" - dodano.

Z badania wynika ponadto, że negatywne oceny zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji finansowej zgłaszają przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości, w szczególności jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

Zatory, zatory, zatory...

"W bieżącym miesiącu opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, większe niż w maju, są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości, w szczególności przez jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób)" - napisano.

"Zatrudnienie w największym stopniu może być ograniczane, w tempie zbliżonym do zapowiadanego w ubiegłym miesiącu, w podmiotach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Redukcje zatrudnienia w jednostkach pozostałych klas wielkości (o liczbie pracujących do 249 osób) mogą być bardziej znaczące niż prognozowany one w maju" - dodano.

Spadek cen robót budowlano-montażowych

Z badania wynika także, że ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać w przedsiębiorstwach wszystkich klas wielkości w stopniu nieco większym niż zapowiadano przed miesiącem.