"Bank wzywa emitenta - jako poręczyciela kredytu udzielonego PBG (Dłużnik) na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 maja 2009 r. z późniejszymi zmianami - do natychmiastowej spłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu tego kredytu, tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wskazana przez bank łączna wymagalna wierzytelność do spłaty (według stanu na dzień 5 czerwca 2012 r.) wynosi około 65,2 mln zł. To kolejne żądanie dotyczące spłaty zadłużenia spółki z grupy PBG. Wcześniej wypowiedzenia umów kredytowych dla spółek z grupy PBG wypowiedziały m.in. Pekao, Millennium, Raiffeisen Bank Polska, Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Nordea Bank Polska, BZ WBK, Raiffeisen Bank Polska, HSBC Bank Polska, ING Bank Śląski i Polski Bank Przedsiębiorczości (PBP).

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PBG, z możliwością zawarcia układu z redukcją długu. Wcześniej sąd ogłosił taką upadłość Hydrobudowy. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.