PricewaterhouseCoopers Securities otrzymał zgodę w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Aviva Investors Poland otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania i zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych.

Dom Inwestycyjny Investors otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie.