Aby starać się o dotacje na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach (w ramach PO Innowacyjna Gospodarka), warto pamiętać, że wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosił wydatki na badania i prace rozwojowe oraz będzie realizował nową inwestycję. Przedsiębiorcy starający się o dotacje unijne na rozwój działalności B+R w swoich firmach powinni zobowiązać się do utrzymania dotowanej inwestycji przez okres pięciu lat od dnia zakończenia jej realizacji (dla sektora MSP termin ten może zostać skrócony do trzech lat) oraz do sfinansowania wkładem własnym, co najmniej 30 proc. wydatków kwalifikowanych. Poza tym beneficjent powinien wykazać efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia oraz dowieść, iż na rynku istnieje popyt na usługi (produkty) wprowadzone do sprzedaży w wyniku realizacji projektu.

Do wydatków kwalifikowanych zaliczyć można m.in.: nabycie gruntu (do 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych), nabycie budynku lub budowli, pod warunkiem że istnieje bezpośredni związek między tym nabyciem a celami projektu, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania), raty leasingowe (z wyłączeniem leasingu zwrotnego), wydatki związane z przygotowaniem projektu realizowanego przez MSP (do 50 proc. wydatków faktycznie poniesionych na ten cel), wydatki na zakup szkoleń ogólnych lub specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu (do 10 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Realizowane z udziałem dotacji inwestycje związane z rozwojem działalności B+R, mogą przyspieszyć proces przekształcenia firmy w CBR. Uzyskanie zaś statusu CBR jest niejednokrotnie rozwiązaniem korzystnym dla firm ze względu na liczne przywileje finansowe (np. możliwość utworzenia funduszu innowacyjności, tzn. wyodrębnionego rachunku bankowego, na który dokonuje się odpisów do 20 proc. miesięcznych przychodów uznawanych jako koszt w ujęciu podatkowym; możliwość korzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; ulga podatkowa do 50 proc. wydatków związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych).

MONIKA NAJGEBAUER-SŁOMKA

specjalista ds. Funduszy Europejskich Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw, Fortis Bank Polska