Robert Golba

firma doradcza Empirio

Jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, mogą pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych (RPO). W każdym z wojewódzkich RPO jest działanie, z którego możemy sfinansować budowę, przebudowę i remont dróg gminnych oraz tworzyć infrastrukturę towarzyszącą. Proces ubiegania się o unijną dotację składa się z kilku etapów. Przede wszystkim należy sprawdzić harmonogram konkursów. Urzędy marszałkowskie mają zaplanowane środki na poszczególne działania. Uruchomienie tych środków zależy od ogłoszenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Jednostki samorządu terytorialnego muszą więc monitorować strony internetowe urzędów marszałkowskich, aby nie przeoczyć terminów naborów wniosków. Podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o dotację jest wniosek o dofinansowanie. Zawiera on podstawowe dane beneficjenta, opis projektu, harmonogram realizacji oraz część finansową. Przy projektach infrastrukturalnych do wniosku załącza się studium wykonalności projektu, będące szczegółowym opisem inwestycji, a w przypadku budowy nowych odcinków dróg należy skompletować pełną dokumentację techniczną. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniany przez ekspertów. Podstawą do obliczania punktów są przygotowane wcześniej karty oceny merytorycznej, które są ogólnodostępne w momencie ogłoszenia konkursu. Kolejny etap to realizacja i rozliczenie projektu. Ma on miejsce w przypadku zatwierdzenia projektu oraz podpisania umowy o dofinansowanie przez gminę z urzędem marszałkowskim bądź instytucją wdrażającą.

łs