Zadania obejmujące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa realizują marszałkowie województw jako zadania z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na ten cel planują natomiast w swoich budżetach wojewodowie. Budżety wojewodów są więc podstawowym źródłem finansowania zadań z tego zakresu

Program operacyjny

Ponadto środki na realizację zadań w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich przewidziane zostały w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Wdrożenie tego schematu następuje poprzez samorządy województw.

Pomoc udzielana w ramach schematu II dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności:

● budowy lub remontu urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników wodnych, stopni wodnych itp.,

● budowy lub remontu systemów nawodnień grawitacyjnych,

● remontu istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich do nawodnień grawitacyjnych,

● budowy lub remontu urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych,

● projektów służących poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa,

● projektów z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.

W ramach działania nie przewiduje się zakupu maszyn i urządzeń na utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych dla spółek wodnych, gdyż zgodnie z założeniami programowymi inny jest cel tego działania. Beneficjentem schematu II jest wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych.

Ogólne potrzeby w zakresie melioracji wodnych i ochrony gruntów przed skutkami powodzi, oszacowane przez marszałków województw, wynoszą 1600 mln euro. Dlatego też minister rolnictwa i rozwoju wsi dokonał zwiększenia środków na schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW 2007–2013 z pierwotnie zakładanych 350 mln euro do 440 mln euro. Mimo to kwota ta nadal jest dużo niższa od potrzeb zgłoszonych przez samorządy województw – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 8745)