W obrocie gospodarczym można wykorzystać co najmniej kilka sposobów zabezpieczenia umów. Są to m.in.: weksel, zastaw, poręcznie, odsetki i kary umowne.

Weksel

Weksel mimo że jest bardzo sformalizowanym dokumentem działa niemal niezawodnie. Jest papierem wartościowym, z którego wynika bezwarunkowe zobowiązanie do zapłacenia przez wystawcę lub przez osobę przez niego wskazaną określonej na dokumencie sumy pieniężnej. Określa przy tym termin i miejsce zapłaty. Zawsze musi być zaopatrzony we własnoręczny podpis wystawcy.

Najczęściej weksel jest wręczany przez dłużnika w związku z jakąś umową. Niemniej wcale tak być nie musi. Stanowi on bowiem – co do zasady – samodzielne zobowiązanie, niezależne od umowy. Oznacza to, że jeśli znajdzie się w rękach osoby innej niż pierwotny kontrahent dłużnika, to ten ostatni będzie musiał posiadaczowi zapłacić bez względu na to, czy umowa, którą zabezpieczył wekslem, została prawidłowo zawarta i niezależnie od tego, czy kontrahent jej dotrzymał. Trzeba też pamiętać, że po to, by zobowiązanie do zapłaty w formie weksla było ważne (żeby można było żądać od dłużnika zapłaty), to w dokumencie muszą się znaleźć wszystkie konieczne elementy formalne, przewidziane przez ustawę. Są one różne w zależności od rodzaju weksla. Prawo wekslowe wyróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli: własny i trasowany. Często używany jest dokument nazwany wekslem niezupełnym w chwili wystawienia, czyli weksel in blanco. Ze względu na cel wystawienia bywa on nazywany również wekslem gwarancyjnym, kaucyjnym, względnie depozytowym, choć oczywiście weksel gwarancyjny wcale nie musi być in blanco. Może być wekslem całkowicie wypełnionym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat innych zabezpieczeń umów, takich jak:

Zastawy

Poręczenie

Poddanie się

Przelew

Odsetki, kary

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:Jakich zabezpieczeń może żądać przedsiębiorca w kontraktach handlowych