Również wśród banków spółdzielczych wiele nie planuje zmian w wydatkach na IT, a banki planujące wydatki nastawiają się raczej na ich zwiększenie – wynika z raportu firmy doradczej KPMG opracowanego na podstawie ankiet wypełnionych przez banki.

Kryzys nie ograniczył wydatków banków na IT

W raporcie KPMG przeanalizowano wydatki na IT zarówno w obszarze wydatków inwestycyjnych (CAPEX), jak i operacyjnych (OPEX). Z raportu wynika m.in., że kryzys nie wpłynął na wydatki banków w obszarze IT.

Stan zatrudnienia w działach IT większości badanych banków utrzymuje się bez zmian, a w wielu przypadkach wykazuje tendencję wzrostową. Widoczna jest przy tym wzmożona fluktuacja kadr. Aż 63% banków zwiększyło zatrudnienie w działach IT w 2009 roku. Tyko 29% respondentów zdecydowało się na redukcję zatrudnienia, która obejmowała od 3% do 7% zatrudnionych w IT.

Komputerowców jest jednak nadal zbyt mało

Udział pracowników IT w polskich bankach w stosunku do ogólnej liczby pracowników waha się w przedziale od 4% do 9% ogółu zatrudnionych. Jest on zatem dwukrotnie niższy niż światowa średnia. Może to świadczyć o wysokim poziomie efektywności organizacji IT w polskich bankach, ale może to równocześnie oznaczać, że działy IT w naszych bankach są zbyt silnie obciążone.

Wyniki badania pokazują jednoznacznie, że respondenci w większości nie zamierzają zmieniać obecnego poziomu stanu zatrudnienia ani jego struktury (57% odpowiedzi) lub wręcz są zainteresowani pozyskaniem nowych pracowników IT (43% badanych). Nie wyklucza to zwolnień wynikających z potrzeby selekcji personelu i zatrudnienia w to miejsce nowej kadry.