Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywane są spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.

Odpowiedni wniosek

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu, właściwym dla danego rodzaju spółki. Złożenie wniosku o wpis do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku dołącza się również dodatkowe dokumenty, np. podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć m.in. umowę spółki czy oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Formularze udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, a część z nich także w gminach. Można je znaleźć również na stronie internetowej www.ms.gov.pl.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Za spóźnienie rejestracji działalności grozi grzywna.

W pełnej wersji dowiesz się więcej:

Co zrobić gdy wniosek zwrócono

Jakie są skutki wpisu

Spóźnione zgłoszenie kosztuje

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP