Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Dominet Bank SA na Fortis Bank Polska SA w zamian za 5.243.532 akcji zwykłych na okaziciela, serii L, każda o wartości nominalnej 30 złotych, które Fortis Bank Polska SA wyda akcjonariuszowi Dominet Bank SA.

Połączenie banków zaplanowane jest na 31 lipca 2009 roku.