Rozporządzenie ma powołać Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro, Radę Koordynacyjną oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Zgodnie z uchwaloną przez rząd w październiku ubiegłego roku "Mapą drogową przyjęcia euro przez Polskę", instytucje te miały zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale 2009 r.

"Proces przystąpienia do strefy euro i wprowadzenia wspólnej waluty w miejsce złotego jest złożony i wielopłaszczyznowy. Wobec powyższego konieczne jest utworzenie odpowiednich ram organizacyjno-prawnych, zapewniających skuteczne i płynne przeprowadzenie tego procesu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Komitet ma podejmować strategiczne decyzje związane z przygotowaniem Polski do przystąpienia do strefy euro, inicjować przygotowania i monitorować postęp prac.

Organ ten będzie ośmioosobowy, a w jego skład mają wchodzić: Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro (przewodniczący), sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes Rządowego Centrum Legislacji, ministrowie lub wiceministrowie z resortu gospodarki i MSWiA oraz przedstawiciel rządu.

W składzie Komitetu nie będzie nikogo z Narodowego Banku Polskiego. Autorzy projektu wyjaśniają, że wynika to ze stanowiska NBP, zgodnie z którym jego umiejscowienie w tej strukturze mogłoby stać w sprzeczności z niezależnością Banku Centralnego. Przedstawiciel NBP będzie jednak mógł brać udział w posiedzeniach Komitetu w charakterze doradcy, bez konieczności uzyskania zaproszenia.

Do zadań dwuosobowej Rady (pełnomocnik rządu i przewodniczący zespołów roboczych) należeć będzie monitorowanie ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro oraz koordynacja prac zespołów.

Wśród tych ostatnich znajdą się zespoły do spraw: Makroekonomicznych; Dostosowań Prawnych; Administracji Publicznej, Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej; Przedsiębiorstw Niefinansowych, Interesów Konsumentów, Strategii Komunikacyjnej.

Funkcjonowanie nowych instytucji w latach 2009-2010 ma kosztować budżet 450 tys. zł, ale suma ta nie uwzględnia wydatków na działania informacyjne.