Kryteria konwergencji to warunki, które powinna spełniać gospodarka kraju aspirującego do przystąpienia do strefy euro.

Zgodnie z danymi MF, w maju Polska spełniała tylko kryterium długoterminowej stopy procentowej. Kryterium to stanowi, że długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2 pkt proc. od średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech krajach UE o najbardziej stabilnych cenach. Pod uwagę brany jest okres roku poprzedzającego moment dokonywania oceny wypełnienia kryterium.

Kryterium stabilności cen

Polska nie spełniała natomiast pozostałych czterech kryteriów. Kryterium stabilności cen przewiduje, że średnia roczna stopa inflacji nie może przekraczać w ciągu jednego roku o więcej niż 1,5 pkt proc. średniego wskaźnika inflacji z trzech krajów UE o najbardziej stabilnych cenach.

Kryterium kursu walutowego

Z kolei kryterium kursu walutowego zakłada, że przez okres co najmniej dwóch lat wahania kursu waluty krajowej muszą się mieścić w normalnym przedziale wahań wokół kursu centralnego wyznaczonego przez Europejski Mechanizm Kursowy ERM II. Kurs waluty krajowej nie może podlegać w tym czasie silnym napięciom, ani nie może być dewaluowany na wniosek państwa pretendującego do strefy euro. Polska nie spełnia tego kryterium, ponieważ nie przystąpiła do mechanizmu ERM II.

Kryterium fiskalne

W maju nie spełnialiśmy także kryterium fiskalnego, zgodnie z którym poziom deficytu sektora finansów publicznych nie może na trwale przekroczyć 3 proc. PKB, a dług publiczny - 60 proc. PKB. Polska, podobnie jak 10 innych krajów UE, nie wypełniała warunku deficytu. Z tego powodu Komisja Europejska w maju tego roku przygotowała raport w sprawie wszczęcia wobec Polski tzw. procedury nadmiernego deficytu.

Kryterium zgodności legislacji

Z kolei kryterium zgodności legislacji polega na zgodności prawa krajowego z zapisami traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Zdaniem MF, zapewnienie pełnej zgodności w tym zakresie będzie możliwe dopiero po wejściu Polski do strefy euro.