Wśród przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Europejską regulacji tworzących tzw. Pakiet Klimatyczny znajduje się dyrektywa w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla. Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla bezpiecznego zatłaczania CO2 do podziemnych formacji geologicznych i składowania go w sposób eliminujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne (CSS). Wstępne szacunki przedstawione przez Komisję Europejską wskazują na możliwość zmagazynowania w ten sposób około 7 mln ton CO2 do 2020 roku, a około 160 mln ton do roku 2030, co stanowiłoby około 15 proc. wielkości zakładanej redukcji emisji CO2 w 2030 roku.

Zachęty inwestycyjne

W ostatnim czasie zauważalny staje się wzrost zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem wciąż udoskonalanych technologii CCS, zwłaszcza w krajach o wysokim udziale paliw kopalnych w bilansie energetycznym. W czerwcu 2008 roku Rada Europejska wezwała Komisję do zaproponowania mechanizmu zachęt inwestycyjnych, dla państw członkowskich i prywatnych inwestorów, tak aby do 2015 roku powstało na terenie Unii Europejskiej do 12 obiektów demonstracyjnych CCS. Przewiduje się znaczące wsparcie ze środków unijnych (około 9 mld euro) dla realizacji tych pilotażowych inwestycji, przy czym liczba zgłoszeń ze strony zainteresowanych inwestorów znacząco przekracza wspomniane 12 projektów. Oznacza to silną konkurencję w staraniach o środki europejskie. Decyzje w kwestii selekcji i dofinansowania tych projektów powinny zostać podjęte przez agendy europejskie na przełomie 2009 i 2010 roku. Do Komisji Europejskiej została między innymi zgłoszona budowa instalacji post combustion usuwania CO2 ze spalin nowo budowanego bloku energetycznego (858 MW) w PGE Elektrowni Bełchatów, oraz wspólna inwestycja Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Południowego Koncernu Energetycznego budowy zero emisyjnej elektrowni poligeneracyjnej wykorzystującej technologię gazowania węgla (IGCC).