Przygotowując plan restrukturyzacji, bank finansujący weźmie pod uwagę szereg okoliczności, do których bez wątpienia należeć będzie aktualna kondycja finansowa dłużnika oraz prognozy rozwoju dla branży, w której dłużnik działa. Te same kryteria obowiązywać będą przy ocenie propozycji restrukturyzacji przedstawionych przez samego przedsiębiorcę.

W przypadku przejściowych lub stosunkowo niewielkich trudności finansowych (związanych np. z zatorami płatniczymi) przy jednoczesnym braku jednoznacznych negatywnych prognoz ekonomicznych dla danej branży, rozwiązaniem możliwych do zaakceptowania przez bank będzie zwykle aneks do umowy kredytowej wprowadzający nowy harmonogram spłat, przewidujący karencję w spłacie lub - rzadziej - częściową redukcję zadłużenia (np. przez umorzenie części odsetek).

Podpisanie aneksu może być dodatkowo uzależnione od spełnienia określonych warunków w postaci, na przykład, poddania się przez przedsiębiorcę audytowi, restrukturyzacji zatrudnienia, sprzedaży nieprodukcyjnej części majątku czy też ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń lub zwiększenia zakresu kontroli działalności dłużnika i usprawnienia systemu notyfikacji.

Celem banku będzie przy tym objęcie zakresem swojej kontroli całej działalności dłużnika oraz nabycie zabezpieczeń na całym majątku dłużnika, a w miarę możliwości również na majątku podmiotów z nim powiązanych (chyba że wynikało to już z pierwotnych warunków finansowania).

Czytaj więcej: we wtorkowym Tygodniku Prawa Gospodarczego