Tak, fizyczny podział spadku między spadkobierców nie zawsze jest możliwy. Na przykład może być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przedmiotów objętych spadkiem, albo pociąga za sobą zmniejszenie ich wartości. Dlatego oprócz fizycznego podziału spadku między wszystkich spadkobierców stosownie do wielkości ich udziałów spadkowych istnieją jeszcze dwie inne możliwości. Spadkobierca może przejąć cały spadek lub część większą niż należny mu udział spadkowy i dokonać spłat na rzecz pozostałych spadkobierców.

Dział spadku może też nastąpić przez sprzedaż masy spadkowej osobie trzeciej, a następnie przez podział otrzymanej kwoty między spadkobierców stosownie do wielkości ich udziałów. Jest to najbardziej niekorzystny sposób podziału, ponieważ kwota uzyskana ze sprzedaży w drodze licytacji spadku, jest najczęściej znacznie niższa niż jego wartość. Dlatego spadkobiercy otrzymają kwoty niższe od wartości przedmiotów objętych spadkiem.

Dokonując działu spadku, można jednocześnie wykorzystać kilka sposobów. Na przykład niektóre przedmioty objęte spadkiem można podzielić między spadkobierców, natomiast pozostałe (których nie udało się podzielić) trzeba sprzedać na licytacji. Następnie uzyskaną kwotę dzieli się między spadkobierców, uzupełniając w ten sposób należne im udziały spadkowe.

Na poczet schedy spadkowej ustalonej przy dziale spadku należy też zaliczyć darowizny, jakie poczynił spadkodawca na rzecz swoich przyszłych spadkobierców.

Warto przy tym pamiętać, że przy zaliczeniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny. Ponadto, że zgodnie z kodeksem cywilnym, nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Podstawa prawna

•  Art. 1035 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).