Najem garażu powoduje takie same zobowiązania w podatku dochodowym jak najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Od uzyskanego przychodu trzeba zapłacić ryczałt, jeśli przed uzyskaniem go zawiadomimy naczelnika urzędu skarbowego, iż chcemy z ryczałtu korzystać. Gdy czynności takiej nie podejmiemy, musimy płacić podatek od dochodu według skali tabeli podatkowej.

Podobnie jest, gdy garaż nieodpłatnie użyczymy osobom innym niż członkowie rodziny. Wówczas płacimy wyłącznie podatek od dochodu (według skali), a podstawą do jego ustalenia są przychody ustalone przez urząd skarbowy według stawek rynkowych, stosowanych w danej miejscowości przez osoby, które najmują garaże.

Ryczałt do 15 072 zł przychodu

Dla przypomnienia zasady płacenia podatku dochodowego w obu formach w telegraficznym skrócie. Gdy zdecydujemy się korzystać z ryczałtu, płacimy podatek w tej formie w wysokości 8,5 proc. przychodu aż do momentu, w którym w 2008 roku nie przekroczy on granicy 15 072 zł. Dalej zaś ryczałt wynosi 20 proc. Przychodu z tego tytułu nie łączymy z przychodami z innych źródeł, np. z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej.

Nawet gdy dodatkowo prowadzimy działalność gospodarczą i od niej płacimy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przychody z obu źródeł ustalamy i opodatkowujemy odrębnie.

Podatek według skali

Odwrotnie jest, jeśli ryczałtu dla opodatkowania przychodów z najmu garażu nie wybraliśmy. Wówczas uzyskany w ten sposób dochód musimy dla celów podatkowych dodać do innych dochodów opodatkowanych według skali tabeli podatkowej. Co prawda w trakcie roku ustalamy odrębnie i płacimy zaliczki, ale po upływie roku dochody z najmu garażu zsumujemy z dochodami z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej opodatkowanej według księgi podatkowej. Chyba że do dochodów z działalności mamy prawo stosować podatek liniowy; wówczas poza PIT-36, w którym rozliczymy zsumowane roczne dochody opodatkowane według skali, dla rozliczenia działalności gospodarczej składać będziemy PIT-36L.

Istotne jest także to, że podatek płacimy od dochodu, czyli że mamy prawo pomniejszyć przychód uzyskany z najmu garażu o koszty jego uzyskania.

I jeszcze jedna ważna okoliczność: co roku mamy prawo zmienić sposób opodatkowania, z ryczałtu na zasady ogólne, i odwrotnie, informując w tym celu o zmianie naczelnika urzędu skarbowego.

VAT - zwolnienie lub podatek

Musimy też pamiętać, że najem jest czynnością co do zasady podlegającą podatkowi od towarów i usług. Gdy wynajmujemy nieruchomości wyłącznie na cele mieszkalne, VAT-em przejmować się nie musimy, bowiem takie czynności są w pełni zwolnione z podatku od towarów i usług w pełni, a więc niezależnie od wysokości uzyskiwanego z takiego najmu przychodu (tzw. zwolnienie przedmiotowe). Nieruchomości niemieszkalne, a więc np. garaż, już takim zwolnieniem objęte nie są.

Jednak nie oznacza to wcale, że zawsze, wynajmując garaż, musimy podatek od towarów i usług płacić. Mamy powiem prawo do innego zwolnienia, tzw. zwolnienia podmiotowego. Polega ono na tym, że jeśli wykonujemy czynności podlegające VAT o wartości nieprzekraczającej w 2008 roku 50 tys. zł, korzystamy ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jednak ten limit dotyczy wszystkich czynności, które wykonujemy, podlegających podatkowi od towarów i usług. Ponadto ustalany on jest z uwzględnieniem upływu czasu. Jeśli więc najem garażu rozpoczniemy od 1 kwietnia, przysługiwać nam będzie jedynie 9/12 limitu, czyli 37,5 tys. zł.

Gdy przychód przekroczy tę granicę, musimy zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Ponadto płacić VAT co miesiąc (lub wybrać, za oddzielnym powiadomieniem naczelnika urzędu skarbowego, rozliczenia co trzy miesiące jako tzw. mały podatnik), prowadzić ewidencje wymagane przez przepisy o podatku od towarów i usług, a najemcom wystawiać faktury VAT.

Ze zwolnienia podmiotowego nie musimy jednak korzystać. Możemy od razu zarejestrować się i płacić VAT nawet od niewielkiego przychodu z własnej woli. W praktyce zdarza się to często, gdy np. najemca warunkuje zawarcie umowy najmu otrzymywaniem faktur VAT.

Ważne!

Nawet jeśli musimy płacić VAT od najmu garażu, to przychodu z najmu na cele mieszkalne dalej są z tego podatku zwolnione