Cudzoziemcy mogą prowadzić w Grecji działalność gospodarczą pod warunkiem otrzymania od właściwych władz odpowiedniego zezwolenia. Małgorzata Napiórkowska-Kubicka, doradca podatkowy w Dziale Podatkowym Accreo Taxand wyjaśnia, że zakres działalności jest co do zasady dowolny. Wyjątek w tym zakresie stanowią obszary uznane za istotne pod względem publicznym, w których wymagane jest uzyskanie koncesji lub licencji oraz prowadzenie działalności w określonych zawodach, gdzie wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.

- Od otrzymania koncesji (licencji) uzależnione jest prowadzenie działalności m.in. w obszarach: eksploatacja złóż publicznych, poczta, telekomunikacja, obrót bronią, zarządzanie portami, prowadzenie punktów gier losowych - tłumaczy Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Rodzaje działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe na zasadzie tzw. samozatrudnienia, jak również w formie przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników.

- Od wszystkich cudzoziemców zamierzających prowadzić na terenie Grecji działalność gospodarczą wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do nieruchomości (własność lub najem), gdzie ma być prowadzona planowana firma. Ponadto, każdy przedsiębiorca ma obowiązek przystąpić do jednej z kilkudziesięciu działających w Grecji izb gospodarczych - podkreśla Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Dodaje, że w Grecji rozpowszechnione jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej, na zasadzie tzw. samozatrudnienia. Polega ono na zachowaniu swobody działania w wykonywaniu czynności zawodowych oraz ponoszeniu związanego z tym ryzyka ekonomicznego. Zdaniem naszej rozmówczyni z Accreo Taxand, do założenia tego rodzaju działalności wymagane jest zarejestrowanie firmy we właściwym miejscowo urzędzie podatkowym oraz w odpowiedniej izbie samorządu gospodarczego, oraz zatwierdzenie ksiąg i danych w urzędzie podatkowym. Przy rejestracji należy przedstawić dokumentację dotyczącą nieruchomości, która ma stać się miejscem prowadzenia działalności oraz dodatkowe zaświadczenia, potwierdzające w szczególności rejestrację przedsiębiorcy w kasie ubezpieczeniowej, stan zobowiązań ubezpieczeniowych, przynależność do właściwej izby samorządu gospodarczego oraz prawo do używania danej nazwy.

WAŻNA LICZBA

15 proc. - wynosi podatek dochodowy płacony przez greckie przedsiębiorstwa budowlane, których działalność polega na budowie i sprzedaży mieszkań lub domów mieszkalnych.

- Specyficzną formą wykonywania w Grecji działalności gospodarczej jest handel obnośny. Do jego prowadzenia konieczne jest posiadanie zezwolenia od władz regionalnych miejsca, w którym ubiegający się o wydanie zezwolenia mieszkał przez minimum ostatnie dwa lata. Należy także pamiętać o zgłoszeniu zamiaru prowadzenia działalności w takiej formie w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego - dodaje Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Zdaniem naszej ekspert, kolejną formą działalności obowiązującą w Grecji jest spółka akcyjna. Do jej założenia niezbędny jest udział co najmniej dwóch założycieli - osób fizycznych lub osób prawnych. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki akcyjnej wynosi 60 tys. euro i dzielony jest na udziały imienne lub na okaziciela. Warunkiem założenia spółki akcyjnej jest sporządzenie statutu spółki w formie aktu notarialnego, złożenie statutu we właściwym miejscowo urzędzie regionalnym, a następnie zarejestrowanie go w Rejestrze Sądowym Spółek Akcyjnych i opublikowanie wraz z ogłoszeniem o założeniu spółki w Gazecie Rządowej.

W Grecji możliwe jest także prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

- W tym celu należy sporządzić statut w formie aktu notarialnego, zarejestrować statut we właściwym miejscowo Rejestrze Sądowym Spółek oraz opublikować w Gazecie Rządowej ogłoszenie o zarejestrowaniu firmy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 18 tys. euro i dzieli się na udziały imienne, które muszą być pokryte w całości w chwili rejestracji firmy. Ponadto, nie mniej niż 50 proc. kapitału trzeba pokryć w gotówce - wyjaśnia Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Podatek od firmy

Wszystkie podmioty gospodarcze, mające grecką rezydencję podatkową, płacą podatek dochodowy od całości dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Natomiast nierezydenci podlegają w Grecji opodatkowaniu wyłącznie w zakresie dochodu uzyskanego w tym państwie. Opodatkowaniu podlegają również przedsiębiorstwa zagraniczne, jeżeli posiadają na obszarze Grecji stały zakład lub oddział.

Z informacji Małgorzaty Napiórkowskiej-Kubickiej wynika, że zgodnie z greckimi przepisami opodatkowaniu podlega zysk przed podziałem.

Podatek dochodowy od zysków spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych wynosi 25 proc. Jego wysokość jest systematycznie obniżana w związku z przeprowadzaną reformą systemu podatkowego.

- Od 2007 roku podatek według niższych stawek (20 proc.) płacą mali przedsiębiorcy, w tym działający w formie spółek osobowych. Dodatkowo, od 2005 roku przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą w Grecji płacą podatek według stawek zredukowanych o 50 proc. Skorzystanie z preferencji nie jest uzależnione od wielkości ani formy prowadzonej działalności. Można z nich korzystać przez trzy lata od założenia firmy - wyjaśnia Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Jej zdaniem, jeśli firma uzyskuje dochody z nieruchomości, podlegają one dodatkowemu podatkowi w wysokości 3 proc., jednak w kwocie nie wyższej od podatku dochodowego.

Zarówno odsetki od depozytów i obligacji bankowych, jak również odsetki od obligacji rządowych i krótkoterminowych weksli skarbowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 10 proc.

- Podatek od transakcji giełdowych wynosi w Grecji 0,3 proc. wpływów ze sprzedaży akcji i obciąża sprzedającego - wyjaśnia ekspert Accreo Taxand.

Wskazuje też, że dywidendy są wypłacane przez greckie spółki z opodatkowanego zysku i nie podlegają dodatkowemu opodatkowaniu na poziomie spółki lub udziałowców. Dywidendy otrzymywane od przedsiębiorstw zagranicznych podlegają, co do zasady, opodatkowaniu u źródła standardową stawką 20-proc.

Progresywny PIT

Grecki system podatkowy przewiduje opodatkowanie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne według progresywnej skali. Stawka podatku wzrasta wraz z wielkością dochodu.

- Podmioty będące greckimi rezydentami podlegają opodatkowaniu PIT od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Natomiast nierezydenci podlegają w Grecji opodatkowaniu wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych w tym państwie z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - stwierdza Małgorzata Napiórkowska-Kubicka.

Z danych naszej ekspert wynika, że podatkowi podlega dochód przekraczający tzw. kwotę wolną od podatku. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz dla dochodów emerytów i rencistów kwota ta wynosi 12 tys. euro. Dochody osób fizycznych wynikające z innych tytułów są zwolnione z opodatkowania do wysokości 10,5 tys. euro.

W 2008 roku stawki PIT dla uzyskujących dochód ze stosunku pracy przedstawiają się następująco:

Stawki PIT dla osób, które uzyskują dochód na podstawie samozatrudnienia albo z innych tytułów, wynoszą:

Rozliczenia VAT

Od 1 kwietnia 2005 r. podstawowa stawka VAT na towary i usługi wynosi w Grecji 19 proc. Obniżona stawka w wysokości 4,5 proc. obejmuje gazety, czasopisma, książki oraz bilety do teatru, natomiast stawka 9 proc. ma zastosowanie do towarów i usług uważanych za niezbędne do życia, takich jak świeże produkty żywnościowe, lekarstwa, prąd elektryczny, usługi transportowe, niektóre usługi.

Wszystkie wymienione stawki VAT podlegają redukcji o 30 proc., jeżeli towary lub usługi są dostarczane podatnikom na wyspach Dodekanezu i innych wyspach Morza Egejskiego.