PROGNOZA

W Polsce na gazie LPG jeździ już około 2 mln samochodów. Wstępne wyniki pierwszej tury badań jakości autogazu, przeprowadzonych przez Inspekcję Handlowa w sześciu województwach, napawają optymizmem. Wynika z nich, że tylko ok. 15 proc. ze 100 zbadanych stacji oferujących LPG sprzedawało paliwo nieodpowiadające normom jakościowym. Z wcześniejszej, pilotażowej kontroli przeprowadzonej na 100 stacjach rozmieszczonych w siedmiu województwach wynikało, że ok. 30 proc. sprzedawanego gazu nie spełniało wymagań jakościowych.

- To na razie wstępne dane z kilku województw. O skali nieprawidłowości w całym kraju będzie można powiedzieć więcej po dłuższym okresie badania - mówi Anna Kęsik z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, który uczestniczył w badaniach pilotażowych.

Najczęstszym naruszeniem normy były: zbyt duża ilość siarki i wody w porównaniu z normą. Jednocześnie widać też duże zróżnicowanie regionalne nieprawidłowości. Jak dotąd najwięcej nieprawidłowości zanotowano w województwie lubelskim, gdzie niemal jedna trzecia zbadanych próbek nie spełniała norm.

Jeszcze w tym roku Inspekcja Handlowa zamierza stworzyć mapę pokazującą, w których regionach kraju jakość autogazu jest najniższa. Kontrole jakości gazu płynnego na stacjach trwają od sierpnia. Od stycznia 2007 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw rozszerzono system analiz. W ten sposób rynek LPG po raz pierwszy został poddany kontroli jakościowej.

Obok autogazu badany jest też sprężony gaz ziemny CNG, lekki i ciężki olej opałowy, olej do silników statków żeglugi śródlądowej, biopaliwa wytwarzane przez rolników na własny użytek oraz stosowane w tzw. wybranych flotach pojazdów. Nowością jest również to, że firmy sprzedające LPG zostały zobowiązane do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu, z możliwością zamiany na benzynę.

Na koniec 2007 roku LPG będzie kosztować* 2,10 zł/l

2,21 zł/l wynosi obecnie średnia cena LPG

*prognozy GP

ZE STRONY PRAWA

Sprzedaż paliwa złej jakości to nienależyte wykonanie zobowiązania i czyn niedozwolony. W przypadku szkody powstałej na skutek tankowania konsumentowi przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa, art. 471 i n. kodeksu cywilnego).

OPINIA

Szymon Araszkiewicz

analityk rynku paliw

Główną przesłanką dla stosowania autogazu jest jego konkurencyjna cena wobec benzyny. Dopóki gaz jest odpowiednio tani, by koszt szybko się zwracał i zaczynały oszczędności, dopóty kierowcy będą się na niego decydować. Ważnym czynnikiem wpływającym na ceny paliw w Polsce są podatki i różnice w obciążeniach dla poszczególnych paliw. Pozostawienie bez zmian stawki akcyzy na autogaz na pewno uspokoiło wiele obaw, żywych jeszcze kilka miesięcy temu, gdy Ministerstwo Finansów zapowiadało podniesienie tego podatku.