- Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na finansowanie infrastruktury technicznej w gminach rzeczywiście nie było zbyt duże. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w preferencji wykorzystywania gminnych środków przede wszystkim na inwestycje wspomagane dotacjami ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto samorządy mają potrzeby w zakresie finansowania infrastruktury komunalnej także na obszarach o zróżnicowanych funkcjach, nie tylko mieszkaniowych, w tym także na obszarach istniejącej zabudowy, nieobjętych możliwością kredytowania ze środków KFM.

• Jakie były cele i oczekiwania związane z nowelizacją przepisów dotyczących kredytu na realizację infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

- W wyniku nowelizacji przepisów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w sprawie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, dokonanej w listopadzie 2007 r., program preferencyjnych kredytów na realizację infrastruktury został znacznie uatrakcyjniony. W szczególności zmniejszone zostało oprocentowanie kredytu - z min. 3,5 proc. w skali roku wg zmiennej stopy do 1 proc. według stałej stopy procentowej. Wydłużony został także maksymalny okres spłaty kredytu z 7 do 15 lat.

• Jaka kwota środków została przewidziana w budżecie na 2009 r. z przeznaczeniem na kredyty na realizację infrastruktury technicznej?

- Projekt budżetu państwa na 2009 r. przewiduje zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego kwotą 200 mln zł. Oczywiście środki te w większości przeznaczone zostaną na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego. Skala wykorzystania środków na kredytowanie inwestycji komunalnych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowe- mu zostanie określona przede wszystkim w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez gminy na tę formę wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduję tę kwotę na poziomie ok. 25 mln zł.