Jaka jest historia powstania firmy Everen?

Everen to przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną należące do Grupy EDF. Powstało w 2004 roku z połączenia Pionu Handlowego Elektrowni Rybnik S.A. i spółki obrotu energią EDF-EnBW Polska Sp. z o.o.

Czym zajmuje się Everen w ramach grupy EDF Polska?

W ramach grupy zajmujemy się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej ze spółek Grupy EDF w Polsce zarówno dla spółek obrotu, jak i dla odbiorców końcowych, a także sprzedażą praw majątkowych i handlem uprawnieniami do emisji CO2. Roczny wolumen sprzedaży energii wynosi około 15 TWh. Roczne obroty Everen sięgają 3–3,5 mld zł.

Jakie jest stanowisko firmy Everen na temat obowiązku giełdowego?

W obecnej chwili tylko ok. 4 proc. sprzedaży energii w Polsce odbywa się poprzez giełdę. Zgodnie ze znowelizowana ustawą Prawo Energetyczne producenci energii są zobligowani do sprzedaży minimum 15 proc. wytworzonej energii na giełdach towarowych. Wprowadzenie obowiązku sprzedaży na giełdzie oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Naszym zdaniem powinno to spowodować zwiększenie płynności i transparentności rynku.

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku energii w Polsce?

Po procesie konsolidacji i prywatyzacji sektora w Polsce powstało około 10 grup energetycznych, co znacznie ograniczyło liczbę uczestników rynku hurtowego. Natomiast na rynku detalicznym można zauważyć wzrost liczby klientów, którzy zmienili dostawcę energii. Uważamy, że liczba ta będzie sukcesywnie rosła. W związku z tym rynek energii w Polsce stanie się bardziej płynny; między innymi również dzięki nowemu prawu energetycznemu

A jakie jest stanowisko firmy Everen w sprawie nowego prawa energetycznego?

Nowelizacja prawa energetycznego wprowadza duże zmiany praktycznie dla każdego uczestnika rynku energii w Polsce. Mimo tego, że nie pojawiły się jeszcze akty wykonawcze, a niektóre zapisy wymagają jeszcze doprecyzowania, zmiany te oceniamy pozytywnie. Nowe regulacje mają bardzo różny charakter.

Zgodnie z intencją ustawodawcy nowelizacja ustawy ma zapewnić to, aby rynek energii stał się bardziej płynny, a handel energią był bardziej transparentny. W tym celu wprowadzony został wspomniany już wcześniej obowiązek sprzedaży energii przez giełdę.

Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie regulacji promujących rozwiązania ułatwiające osiągnięcie przez Polskę celów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz poprawiających efektywność energetyczną. W szczególności warto zwrócić uwagę na poszerzenie katalogu paliw pozwalających na uzyskanie zielonych certyfikatów, jak również na pewne zapisy wspierające rozwój gospodarki skojarzonej. Istotne znaczenie dla rozwoju rynku ma również wprowadzenie nowej metody kształtowania przez elektrociepłownie cen na ciepło, jak również wprowadzenie większej elastyczności w zakresie tworzenia i korzystania z zapasów paliw.

Joachim Wojaczek

prezes zarządu Everen, przedsiębiorstwa obrotu energią należącego do Grupy EDF