● Do 2010 roku udział energii ze źródeł odnawialnych ma stanowić w bilansie energetyki kraju 7,5 proc, a od 2020 roku – 14 proc. Czy oznacza to otwarcie energetycznych drzwi dla biogazowni w Polsce?

– Miejmy nadzieję, że tak. Energetyka biogazowa, z uwagi na wymogi Unii Europejskiej związane z koniecznością ograniczenia zanieczyszczeń, oszczędnością energii i zwiększeniem udziału źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii powinna znaleźć się w centrum naszego zainteresowania. Nie bez znaczenia jest, że stale rośnie zapotrzebowanie na energię. Inwestycje biogazowe mogą być jednym z łatwiejszych sposobów pomnożenia w Polsce źródeł energii. Biogazownie należą do najbardziej wydajnych instalacji – przy generatorach o tej samej mocy produkują czterokrotnie więcej energii niż ferma wiatrowa.

● Czym jest biogazownia. Z jakich elementów się składa?

– Biogazownia to kompleks urządzeń skonstruowanych w celu przetwarzania biomasy roślinnej, odpadów zwierzęcych, odpadów organicznych lub osadów ze ścieków w biogaz. Jej konstrukcja jest uzależniona od rodzaju substratu, jaki ma być stosowany do produkcji biogazu. Typowa biogazownia składa się urządzeń i obiektów do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. W urządzeniach magazynujących – silosach, zbiornikach, halach – przechowywane są substraty charakteryzujące się emisją nieprzyjemnych zapachów. Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacyjnych za pomocą specjalnych stacji, natomiast materiały płynne mogą być dozowane techniką pompową. Elementem niektórych biogazowni są również ciągi technologiczne przeznaczone do rozdrabniania, higienizacji lub pasteryzacji substratów. Niezbędnym elementem biogazowni jest komora fermentacyjna. Pozostałości pofermentacyjne są gromadzone w zbiorniku magazynowym. Poza systemem zbiorników w ramach biogazowni funkcjonują trzy istotne jej elementy – pompownia obsługująca transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjne pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, sterownia oraz urządzenie przetwarzające energię biogazu na energię cieplną lub elektryczną. Elementem biogazowni mogą być systemy wykorzystujące energię cieplną i pozwalające na uzyskanie dodatkowych dochodów z suszenia zboża, drewna.

● Ile kosztuje budowa biogazowni?

– Zależy to od jej rodzaju, wielkości i lokalizacji. Wyższe zaawansowanie techniczne biogazowni oznacza większe koszty. W Niemczech koszt budowy biogazowni to 3,5 tys. euro na 1 kW mocy. Funkcjonująca dziś w Polsce biogazownia firmy Poldanor kosztowała 4,3 mln zł, natomiast biogazownia na oczyszczalni ścieków w Inowrocławiu 2,4 mln zł. Większych nakładów wymagają inwestycje dużych inwestorów – budowa biogazowni firmy Agrogaz o mocy 2,1 MW pochłonie 28 mln zł.

● Dlaczego biogazownie mogą być szansą inwestycyjną dla Polski?

– Budowa biogazowni to nie tylko szansa na lepszą ochronę środowiska, ale dodatkowe źródło czystej energii, która zwiększa stabilność jej podaży. Ich budowa zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Powoduje rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy. Biogazownie tworzą rynek zbytu dla produkcji rolnej. Są one opłacalne, gdyż firmy energetyczne są zobowiązane do zakupu energii z odnawialnych źródeł. Zysk przynosi też obrót świadectwami pochodzenia, których zakupem interesują się firmy emitujące CO2.