gminie informację o wznowieniu działalności składają przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej (każdy wspólnik składa informację oddzielnie). Natomiast przedsiębiorcy, którzy działają w formie spółek handlowych, formalności załatwiają w KRS. Zarówno w gminie, jak i w sądzie nie uiszczają opłat. Przedsiębiorca nie może ponownie rozpocząć działalności bez dopełnienia tych formalności nawet wówczas, gdyby zrobił to po upływie terminu wskazanego we wniosku o zawieszenie.

W zgłoszeniu do gminy informacji o wznowieniu działalności przedsiębiorca podaje dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny PESEL, jego miejsce zamieszkania oraz adres firmy.

Okres zawieszenia działalności trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności. Takiego zapisu zabrakło w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Natomiast w przygotowywanym drugim etapie nowelizacji tej ustawy proponuje się uściślenie, że okres zawieszenia działalności rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu oraz trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Gdyby przedsiębiorca nie zgłosił informacji o wznowieniu działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu, to wówczas organ wezwie go, aby w ciągu 30 dni uzupełnił ten brak. Jeżeli formalności nie dopełni, to jego wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostanie wykreślony.

Natomiast spółka handlowa składa wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności do KRS. Następnie zostaje on wprowadzony do systemu informatycznego w dziale szóstym rejestru przedsiębiorców (obejmuje on datę wznowienia wykonywania działalności).

Gdyby spółka przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności nie przedłożyła wniosku o wznowieniu jej, to sąd rozpocznie postępowanie, o którym mowa w art. 24 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o KRS (Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186). Sąd wezwie przedsiębiorcę, aby w ciągu siedmiu dni dopełnił formalności pod rygorem nałożenia na niego grzywny. Jeżeli to nie poskutkuje, to przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru.