Każdy niezatrudniający pracowników przedsiębiorca bez względu na to, w jakiej formie prawnej zorganizowane jest jego przedsiębiorstwo, może zawiesić działalność. Wolno więc złożyć stosowny wniosek zarówno temu, kto został wpisany do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, jak i każdej spółce czy nawet fundacji lub stowarzyszeniu prowadzącemu działalność gospodarczą (wpisanym również do rejestru przedsiębiorców). Jeśli natomiast rzecz miałaby dotyczyć spółki cywilnej, to ważne jest, by wszyscy jej wspólnicy zawiesili działalność (art. 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – u.o s.d.g.). Bierze się to stąd, że spółka cywilna sama nie jest przedsiębiorcą (przedsiębiorcami są wspólnicy), lecz tylko umową.

Ustawy nie mówią o dopuszczalnej częstotliwości zawieszania działalności. Można więc przyjąć, że tą kwestią powinien rządzić interes przedsiębiorcy i zdrowy rozsądek.

Wniosek niezatrudniającego

Przedsiębiorca niezatrudniający to taki, który nie nawiązał żadnego stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy (nie zawarł z nikim jako pracodawca przede wszystkim umowy o pracę ani spółdzielczej umowy o pracę). Tym samym warunek ten nie obejmuje zatrudnienia na podstawie umów cywilnych, czyli np. zlecenia. Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których treść takich umów wykazuje cechy stosunku pracy. Wówczas zatrudnienie, bez względu na przywołaną podstawę prawną, trzeba traktować jako dokonane na podstawie umowy o pracę. I choć pojawiły się opinie, że zakaz zawieszania aktywności należy poszerzyć na przedsiębiorców zatrudniających na podstawie umów, z którymi wiąże się obowiązek wnoszenia składek do ZUS i konieczność wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, to jednak nie wynika to z literalnego brzmienia ustawy. Dlatego bariery niezatrudniania nie powinno się interpretować rozszerzająco.

Zawieszenie każdego przedsiębiorcy następuje na wniosek zainteresowanego. Jest skuteczne od dnia złożenia stosownego dokumentu. Jeżeli więc nawet opiewa on na datę wcześniejszą (został antydatowany), to i tak decyduje chwila złożenia formularzy z załącznikami w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą.
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wypełnić formularz EDG-1 i zaświadczenie
- Jak powinien wyglądać obieg dokumentów
- Jakie kryteria powinny spełnić spółki handlowe
- Jaka jest procedura zawieszenia działalności dla sp. z o.o.
- Jak wznowić działalność gospodarczą