Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca wstępuje na skutek fuzji (mergeru) z mocy prawa we wszystkie uprawnienia i obowiązki spółek przejmowanych (sukcesja uniwersalna). W szczególności przejdzie na nią majątek spółek przejmowanych, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez nie umów (co ważne, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia drugiej strony umowy). Co do zasady powinny przejść także zezwolenia, ulgi i koncesje przyznane spółkom po 1 stycznia 2001 r., chyba że co innego wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie ochrony środowiska) lub z treści konkretnych decyzji. W procesie połączenia (w koniecznych dokumentach, takich jak plan połączenia) nie trzeba na żadnym etapie opisywać majątku spółki przejmowanej (co musi nastąpić np. w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wniesienia jej aportem). Łączenie się przez przejęcie składa się z następujących czynności: 1) pisemnego uzgodnienia planu połączenia pomiędzy zarządami spółek łączonych; 2) badania planu połączenia przez biegłego; 3) sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie przez zarządy łączących się spółek; 4) zawiadomienia o łączeniu (ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dwukrotne zawiadomienie wspólników spółek o planowanym połączeniu); 5) zawiadomienia pracowników (ew. związków zawodowych) o przejściu zakładu pracy spółek przejmowanych na nowego pracodawcę, tj. spółkę przejmowaną (miesiąc przed spodziewaną datą rejestracji połączenia); 6) podjęcia uchwał o połączeniu przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek większością 3/4 głosów reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego (a także uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przejmującej); 7) zgłoszenia uchwały do rejestru celem wpisania wzmianki (informacji) o połączeniu oraz zgłoszenia wniosku o rejestrację połączenia; 8) rejestracji połączenia. Przy podejmowaniu decyzji o fuzji (merger) spółek z grupy warto także uwzględnić koszty przeprowadzenia zmian organizacyjnych - zmiany sposobu księgowania, unifikacji rachunkowości, zawiadomienia kontrahentów (w szczególności o zmianie podmiotu, na który trzeba wystawiać faktury), urzędów skarbowych.

Merger oprócz częstego zastosowania w celu łączenia funkcjonujących przedsiębiorstw spó-łek w grupie, a więc uzyskania oszczędności z synergii, stosowany jest jako forma przeniesienia inwestycji w toku, nieruchomości oraz likwidacji spółek zbędnych, ale posiadających jeszcze np. należności czy zobowiązania.