Najemca jest obowiązany składać Towarzystwu raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie Towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

W razie złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 proc. czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana.

Natomiast gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające limit, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu. Podobne zasady stosuje się, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut Towarzystwa. Zasady współdziałania Towarzystwa z gminą lub gminami określa umowa.