ORZECZENIE

Francuska spółka Valeo Service zgłosiła w Urzędzie Patentowym znak słowno-graficzny clim PUR w klasach nicejskich 3, 11, 12 i 37. Urząd wydał decyzję odmawiającą rejestracji znaku w części dotyczącej kl. 3 na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej. Zdaniem UP, istniało ryzyko konfuzji z zarejestrowanym w kl. 3 znakiem słownym niemieckiej firmy Henkel - Pur. Nie miało znaczenie, że Pur jest znakiem słownym, a clim PUR - słowno-graficznym, bo za element dominujący w znaku UP uznał słowo pur.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Valeo zarzuciła obrazę wspomnianego art. p.w.p. przez jego błędną wykładnię oraz przepisów postępowania poprzez pominięcie korzystnych dla strony argumentów.

Produkt trudno pomylić

Valeo podniosła, że oznaczenie produktów czyszczących musi być podobne, bo zawiera informację o towarze i wywodzi się od łacińskiego słowa purus albo angielskiego clean - czysty. Zdaniem spółki, krąg odbiorców takich towarów składa się z gospodyń domowych, a kobiety są uważne i nie pomylą produktów firmy Henkel z produktami Valeo. Jednocześnie Valeo stwierdziła, że specjalizuje się w częściach samochodowych i choć w wykazie towarów dla znaku clim PUR tego nie zaznaczono, znak ma służyć głównie dla preparatów do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych w samochodach. To z kolei jest domeną mężczyzn, którzy także zwracają uwagę, czym czyszczą auta.

Możliwe skojarzenia

Sąd oddalił skargę. Stwierdził, że postępowanie prowadzono z wniosku Valeo, a zatem to ona powinna zadbać o dowody w sprawie. Spółka nie zgłaszała obszernych wniosków dowodowych, a do tych, które zgłosiła, UP się odniósł. Co do zarzutu naruszenia prawa materialnego UP trafnie uznał, że istnieje przeszkoda do udzielenia prawa ochronnego. Towary są niewątpliwie jednorodzajowe i segment rynku, w którym działa Valeo, nie ma znaczenia: w wykazie towarów nie zaznaczono, że mają to być środki do czyszczenia aut. Podobnie nie chodzi o to, czy krąg odbiorców stanowią uważne gospodynie domowe, ale o możliwość skojarzenia, że Pur i clim PUR mogą pochodzić od jednego producenta. Nie ma znaczenia, z jakiego języka pochodzi słowo pur - w Polsce znajomość angielskiego i łaciny nie jest powszechna.

Sygn. akt VI SA/Wa 278/08