ORZECZENIE

Decyzją z 19 grudnia 2007 r. Urząd Patentowy odmówił rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego Dziecko Prószyński i S-ka, zgłoszonego w 1999 roku w 16. klasie towarów i usług przez firmę Prószyński i S-ka, przy czym w trakcie postępowania nastąpiła zmiana zgłaszającego i w dacie decyzji była nim Agora.

Urząd Patentowy powołał się na art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, przeciwstawiając zgłoszonemu znakowi słowny znak Twoje Dziecko należący do Edipresse Polska i przeznaczony również do oznaczania m.in. czasopism.

Skromna grafika

Urząd stwierdził, że grafika w znaku Agory jest bardzo skromna, polegająca na różnej wielkości czcionek użytych wyrazów, a elementem dominującym jest słowo dziecko. Element Prószyński i S-ka UP uznał nie za dystynktywny, lecz informacyjny, w dodatku niosący informację w dacie wydania decyzji już nieprawdziwą.

Pismo dla rodziców

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Agora zarzuciła decyzji naruszenie wspomnianego przepisu u. o z.t. oraz wielu przepisów postępowania. Zdaniem spółki, UP powinien skoncentrować się na odrębnych, a nie wspólnych przeciwstawionych znaków. Ponadto według Agory oba znaki przeznaczone są do oznaczania tytułów pism skierowanych do rodziców, a więc to element dziecko jest informacyjny, a nazwa firmy odróżniająca.

W odpowiedzi na skargę UP stwierdził, że rozpatrywał przeciwstawione znaki w całości i ocenił, że przeciętny odbiorca może mieć ogólne wrażenie ich podobieństwa. Sąd oddalił skargę. Jego zdaniem UP dokonał pełnej oceny zgłoszenia oraz pełnej analizy przeciwstawionych znaków i słusznie uznał je za podobne. To element dziecko, a nie dodatek z nazwą firmy dominuje w zgłoszonym znaku, a UP ma badać podobieństwa, a nie różnice w obu znakach. W dodatku w tej konkretnej sprawie grafika znaku Agory jest skromna i nie może zaważyć na ocenie podobieństwa.

Sygn. akt VI SA/Wa 439/08