ORZECZENIE

Decyzją z 24 września 2007 r. Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy Scotch & Soda. Wniosek o unieważnienie złożyła holenderska spółka Scotch & Soda BV, uprawniona z identycznego znaku w Holandii. Uprawnionym ze spornego znaku była gorzowska Scotch & Soda Polska, której wspólnik, Piotr Szlegiel, wcześniej współpracował z holenderską firmą rozprowadzając jej towary na terenie Polski. Uczestnik postępowania zażądał unieważnienia na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych.

Urząd Patentowy unieważnił znak na podstawie art. 8 ust. 1 u. o z.t., uznając, że polska spółka, rejestrując go, naruszyła zasady współżycia społecznego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Scotch & Soda Polska podniosła, że istniała ustna zgoda holenderskiej spółki na rejestrację znaku na rzecz polskiego podmiotu. Dowodem na to miał być fakt, że Scotch & Soda BV niewątpliwie wiedziała o rejestracji i nie zgłosiła sprzeciwu w postępowaniu rejestracyjnym. Jak twierdziła polska spółka, Holendrzy przez ponad sześć lat od rejestracji spornego znaku nie sprzeciwiali się używaniu przez Polaków ani znaku, ani praktycznie takiej samej firmy. Ponadto upłynęło już pięć lat od rejestracji, w ciągu których można domagać się unieważnienia.

Sąd oddalił skargę i w pełni zgodził się z argumentacją UP. Zdaniem sądu znak został zawłaszczony przez Scotch & Soda Polska, która doskonale zdawała sobie sprawę, że stanowi on cudzą własność intelektualną. Piotr Szlegiel wiedział, że znak wymyśliła i zarejestrowała za granicą Scotch & Soda BV. Naruszył zatem zasady współżycia społecznego, a więc wykazał się złą wiarą. Znak zarejestrowany w złej wierze można unieważnić również po upływie pięciu lat.

Sygn. akt VI SA/Wa 402/08