Prezydent miasta po rozpatrzeniu wniosków dziesięciu podmiotów gospodarczych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił trzem z nich zezwolenia w trzech punktach sprzedaży wskazanych przez te podmioty. Tą samą decyzją organ odmówił pozostałym podmiotom. W uzasadnieniu wskazano, że na dzień wydawania decyzji do rozdysponowania były trzy wolne punkty sprzedaży. Każdy z wniosków uzyskał pozytywne opinie stosownych organów. W tej sytuacji organ przyjął trzy kryteria udzielenia zezwolenia: datę wpływu wniosku, zasadę: jeden przedsiębiorca - jeden punkt sprzedaży, oraz kontynuację prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Uzasadnieniem dla zastosowania dodatkowego kryterium: jeden przedsiębiorca - jeden punkt sprzedaży, było umożliwienie uzyskania zezwoleń przez przedsiębiorców, którzy na dzień wydania skarżonej decyzji takich zezwoleń jeszcze nie mają.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku potwierdził, że w przypadku gdy organ zezwalający dysponuje ograniczoną i niepodzielną ilością pewnych dóbr (tu zezwoleń) o ich przydziale orzeka w formie jednej wydawanej w trybie art. 62 k.p.a. decyzji uznaniowej. Rozstrzyga ona w przedmiocie wszystkich złożonych wniosków o uzyskanie zezwolenia. Jednakże w treści takiej decyzji organ zezwalający musi wyjaśnić, jakimi prawnymi kryteriami i przesłankami kierował się, wydając komuś zezwolenie.

Ponieważ zezwolenia na detaliczny obrót napojami alkoholowymi, z wyjątkiem piwa, są wydawane często w sytuacji ograniczenia limitu zezwoleń wynikającym z treści odpowiednich uchwał rady gminy, w efekcie są one decyzjami o ograniczonym prawem uznaniu administracyjnym

Uznaniowy charakter decyzji zezwalającej na sprzedaż alkoholu nakazuje uznać, że przyjęcie dodatkowych kryteriów uzasadniających wybór danego wniosku było zgodne z przepisami. W oparciu o tak przyjęte kryteria organ dokonał wyboru podmiotów, którym udzielił zezwolenia na handel alkoholem.